Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

01.12.2009.

Preiļu novada dome paziņo, ka 2009.gada 28. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 16 p. 1.10 “Par Preiļu novada domes teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi”. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde paredzēta līdz 2010.gada 31. decembrim.


Preiļu novada teritorijas plānojumā jāveic grozījumi sekojošās sastāvdaļās:
1. Paskaidrojuma rakstā:
1.1.teritorijas pašreizējās izmantošanas aprakstā un teritorijas attīstības priekšnoteikumos;
2. Grafiskajā daļā:
2.1.Aktualizēt un konsolidēt esošā Preiļu novada kartogrāfisko materiālu;
3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos:
3.1.Aktualizēt un konsolidēt Preiļu novada apbūves noteikumus.


Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas izstrādi un sabiedrības informēšanas pasākumus paredzēts veikt līdz 2010.gada 1.maijam.


Par sabiedrības informēšanas pasākumiem tiks ziņots pašvaldības publiskajā mājas lapā www.preili.v , pašvaldības laikrakstā “Preiļu novada vēstis” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
 
Sanita Meļko
Projektu vadītājs
Preiļu novada dome
t.26809757


 

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2009.