Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas informācija par sniedzamajiem pakalpojumiem

17.11.2009.

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 29. jūlija rīkojumu Nr. 509 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” (turpmāk – Rīkojums) ar 2009. gada 1. septembri valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”  beidza pastāvēt un  līgumsaistības, kas izriet no noslēgtiem līgumiem par maksas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Rīkojuma 2.1.2.1. apakšpunktam, no 2009. gada 1. septembra pārņem Veselības inspekcija.
     
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 02. maija noteikumiem Nr. 76 „Veselības inspekcijas nolikums” speciālisti var sniegt eksperta pakalpojumus (publiskie pakalpojumi) vides veselības un higiēniskās drošības jomās.


Norēķināšanās par sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 06. oktobra noteikumiem Nr. 1153 „Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis”. Par šiem jautājumiem plašāku informāciju Jūs varat iegūt Veselības inspekcijas mājas lapā (www.vi.gov.lv).


Pēc fizisko vai juridisko personu pieprasījuma Veselības inspekcijas speciālisti sniedz sekojošus pakalpojumus:


1.Sagatavo higiēniskās novērtēšanas atzinumus būvniecības jomā;
2. Organizē laboratoriskos pētījumus un mērījumus;
3. Veic paraugu noņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem;
4. Gatavo atzinumus par testēšanas pārskatiem;
5. Veic apmācību higiēnas jautājumos.


Lūdzam griezties Latgales kontroles nodaļas telpās:


Saules ielā 5, Daugavpilī, tel. 65424547;
Zemnieku ielā 16a, Rēzeknē, tel. 64622127;
Brīvības ielā 258, Jēkabpilī (ar 17.11.2009. Draudzības alejā 26, tel. 65231104.

Pēdējās izmaiņas: 17.11.2009.