Lauku atbalsta dienesta paziņojums

07.12.2009.


Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1209 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija””.


Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009. gada 7. decembra līdz 2010. gada 7. janvārim.


Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 32 279 735 LVL (trīsdesmit divi miljoni divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci lati).LAD struktūrvienība


Finansējuma


apmērs, LVL


Austrumlatgales RLP


2 896 389


Dienvidkurzemes RLP


3 183 227


Dienvidlatgales RLP


3 786 902


Lielrīgas RLP


1 706 777


Viduslatvijas RLP


2 343 634


Zemgales RLP


1 805 362


Ziemeļaustrumu RLP


2 252 848


Ziemeļkurzemes RLP


1 486 476


Ziemeļvidzemes RLP


2 818 117


KOPĀ LAD pārvaldēm


22 279 735


Atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības


10 000 000


KOPĀ


32 279 735


Iesniegto projektu īstenošanu veic divu gadu laikā no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanas. 


Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.


Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) – juridiskām personām pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc projekta īstenošanas adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv .


 

Pēdējās izmaiņas: 07.12.2009.