IV kārtā apstiprināti 19 projektu pieteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai

19.10.2009.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra IV kārtas ietvaros ar nosacījumiem ir apstiprinājusi 19 projektu iesniegumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas pasākumu veikšanai. Kopumā četrās atlases kārtu ietvaros Aģentūra ir apstiprinājusi 56 projektu pieteikumus.


Ceturtajā atlases kārtā, no š.g. 17.jūnija līdz 17.jūlijam, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā (turpmāk – Aģentūra) Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” tika iesniegti 24 projektu iesniegumi. No iesniegtajiem projektiem ar nosacījumiem tika apstiprināti 19 projektu iesniegumi, t.i., projekta iesniedzējiem 30 darba dienu laikā projekta iesniegumā jāveic precizējumi saskaņā ar Aģentūras norādījumiem.


Projektu realizāciju pēc nosacījumu izpildes un līgumu noslēgšanas varēs uzsākt projektu iesniedzēji – četri no Ventspils, trīs no Valmieras, no Rīgas – divi un pa vienam no Jēkabpils, Kuldīgas, Siguldas pagasta, Baldones, Limbažiem, Daugavpils, Aizkraukles, Salacgrīvas, Olaines un Jelgavas.


Kopumā projekta iesniegumi atbilda aktivitāti regulējošos normatīvajos dokumentos noteiktajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem. Aģentūras speciālisti pēc iesniegto projektu izvērtēšanas ir apkopojuši biežāk pieļautās kļūdas projektu iesniedzēju sagatavotajos projektu iesniegumos. Būtiskākās no tām – aritmētiski nepareizi veikti projektu izmaksu aprēķini; pie attiecināmām izmaksām norādītas tādas izmaksu pozīcijas, kas nav iekļautas energoaudita pārskatā kā nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi; nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, piemēram, iesniedzot vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, netiek iesniegta visa nepieciešamā būvniecības dokumentācija vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai u.c.


Informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta Aģentūras mājas lapā internetā http://esfondi.bema.gov.lv/ (Sadaļā „Aktivitātes”) divu nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju. Turpat var arī iepazīties ar Aģentūras speciālistu sagatavoto informāciju par biežāk pieļautajām kļūdām projektu iesniedzēju sagatavotajos projektu iesniegumos.
 
Par aktivitāti


Kopumā piecās atlases kārtās iesniegti 78 projektu iesniegumus. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 56 projektu iesniegumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās četrās atlases kārtās. Visvairāk projektu pieteikumi ir apstiprināti no Valmieras (11), Rīgas (8), Ventspils (8), Liepājas (4) un Limbažiem (4) 


Aģentūra ir noslēgusi desmit līgumus ar piecām pilnvarotajām personām par kopējo līdzfinansējuma apjomu 415 251,71 LVL.


Kur iesniegt projektu?


Aģentūra atgādina, ka projektu iesniegumi jāiesniedz Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, Mucenieku ielā 3, 201.kab., Rīgā (personīgi darba dienās no 8:30 – 17:00 vai pa pastu, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: bema@bema.gov.lv elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu).


Kontaktinformācija: Signe Kajaka, ES struktūrfondu ieviešanas departamenta Projektu ieviešanas nodaļas vecākā konsultante, tālr.: 67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@bema.gov.lv, fakss 67041911.


Informāciju sagatavoja
Inese Bērziņa
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.