Iedzīvotāji paši lems par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu

25.10.2009.Māju apsaimniekošanas maksai jauna aprēķinu kārtība2008. gada 9. decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”. Šie noteikumi paredz jaunu kārtību, kādā pārvaldnieks aprēķina maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, sastāda tāmes, informē dzīvokļu īpašniekus par izdevumiem un veic citas darbības.


Saskaņā ar 2009. gada 12. oktobra SIA „Preiļu saimnieks” valdes sēdes lēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa 2010. gadam tiek noteikta 0,27 Ls mēnesī par dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašuma kopējās platības vienu kvadrātmetru.


Par aprēķināto apsaimniekošanas maksu nākamajam gadam SIA „Preiļu saimnieks” rakstveidā paziņos katras apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašniekam, paziņojumam pievienojot dzīvojamās mājas tāmes kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu.Dzīvokļu īpašnieki paši lems par apsaimniekošanas maksas apmēru30 darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē jāpieņem lēmums par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu nākamajam gadam.


Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraidīs SIA „Preiļu saimnieks” piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu un pieņems lēmumu par savādākas maksas noteikšanu, kopsapulces protokols piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas jānosūta pārvaldniekam. Savukārt pārvaldniekam 10 darba dienu laikā rakstveidā jāatbild dzīvokļu īpašniekiem par iespējām nodrošināt pakalpojumus par maksu, kāda apstiprināta dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.


Ja apsaimniekotājs, sniedzot finansiālu pamatojumu, nevarēs nodrošināt pakalpojumus par dzīvokļu īpašnieku apstiprināto maksu, dzīvokļu īpašniekiem būs jālemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu vai cita pārvaldnieka izvēli.


Noteiktie māju apsaimniekošanas pakalpojumi būs jānodrošinaJāņem vērā, ka dzīvokļu īpašniekiem ir jānodrošina visi Ministru kabineta noteikumos paredzamie pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi: dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana un labiekārtošana; dzīvojamās mājas (tai skaitā inženiertehnisko komunikāciju un citu sistēmu) tehniskā apkope un kārtējie remonti, finanšu uzskaite un lietvedība. Kopsapulce var arī neatbalstīt izdevumus kādam no paredzētajiem darbiem. Taču tad iestājas pilnīga dzīvokļu īpašnieku atbildība par sekām, kuras var izraisīt atliktie vai atteiktie darbi. Piemēram, ja īpašnieki atsakās remontēt drūpošus balkonus, kas var radīt kaitējumu apkārtējiem cilvēkiem, viņiem nāksies uzņemties visu atbildību par iespējamiem nelaimes gadījumiem.Māju apsaimniekošanas maksas būs atšķirīgasJa dzīvokļu īpašnieki minētajā termiņā nebūs sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendārajam gadam, pārvaldnieka aprēķinātā maksa nākamajam kalendārajam gadam stāsies spēkā ar nākošā gada 1. janvāri.


Šobrīd SIA „Preiļu saimnieks” tehniskā komisija četru cilvēku sastāvā veic māju tehniskā stāvokļa apsekošanu. Apsekojot katras mājas jumtu, stāvvadus, pagrabu, kāpņu telpas, logus dzīvokļos un siltummezglu, tiek noteikts katras ēkas uzturēšanas un kārtējo remontu apjoms. Pēc māju tehniskā stāvokļa apsekošanas tiks noteiktas arī paredzamo remontdarbu aptuvenās izmaksas. Tas norāda, ka katrai mājai būs atšķirīga apsaimniekošanas maksa.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2009.