Apmācību kuponi bezdarbniekiem ar sākotnēji augstāku izglītību

23.10.2009.

Apmācības mērķis
dot iespēju bezdarbniekiem ar sākotnēji iegūtu vai nepabeigtu augstāko izglītību 18 mēnešu laikā iegūt augstāko profesionālo kvalifikāciju (pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguve). Bezdarbniekam izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu saskaņā ar izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem.


Kā iesaistīties pasākumā bezdarbniekam?
Izglītības programmu, kurā tiks veikta bezdarbnieka apmācība pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguvei (apmācība nav ilgāka par 18 mēnešiem), izvēlas bezdarbnieks sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu.
Lai atvieglotu bezdarbnieka izvēli, tiks izveidots informatīvs izglītības iestāžu un izglītības programmu saraksts. Ja gadījumā bezdarbnieks izvēlēsies izglītības iestādi un izglītības programmu, kas nav NVA sarakstā, tad izglītības iestāžu saraksts tiks papildināts ar bezdarbnieka izvēlēto izglītības iestādi un izglītības programmu.
Pēc izglītības programmas izvēles, NVA filiāle izsniegs bezdarbniekam kuponu ar plānoto darbības termiņu – viens mēnesis, ar kuru bezdarbnieks ies uz izvēlēto izglītības iestādi. Ja izglītības iestāde, izvērtējot bezdarbnieka iepriekš iegūto izglītību, uzņems viņu studējošo skaitā, bezdarbnieks ar atzīmi kuponā par uzņemšanu atgriežas filiālē.
NVA filiāle slēdz līgumu ar izglītības iestādi un bezdarbnieku par apmācību.


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvē iesaista bezdarbnieku, kurš:
izvēlēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu iepriekš bija sekmīgi uzsācis, bet programmas apguvi pārtraucis vismaz vienu gadu pirms iesaistes NVA pasākumā un līdz izglītību apliecinoša dokumenta saņemšanai izglītības programmas apguvē palicis mazāk par 18 mēnešiem.


Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvē iesaista bezdarbnieku, kurš:
ir ieguvis nepieciešamo izglītību otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas apguvei.
izvēlēto otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu iepriekš bija sekmīgi uzsācis, bet programmas apguvi vismaz vienu gadu pirms iesaistes pasākumā pārtraucis, un līdz izglītību apliecinoša dokumenta saņemšanai izglītības programmas apguvē palicis mazāk par 18 mēnešiem.


Priekšrocība tikt iesaistītam izglītības programmu apguvē ir bezdarbniekam, kurš pasākuma pieteikšanās brīdī atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
vismaz trīs gadus pēc izglītības iegūšanas nav uzsācis darba tiesiskās attiecības jomā, kurā iegūta izglītība vai arī ir uzsācis darba tiesiskās attiecības, jomā, kurā iegūta izglītība, taču pēc tam darba tiesiskās attiecības izbeigtas;
atbilst Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajai ilgstošā bezdarbnieka definīcijai, t.i. bezdarbnieks ilgāk par vienu gadu ir NVA uzskaitē.


Par kuponu sistēmu
Studiju apmaksai tiks pielietota kuponu sistēma (maksimālā apmācību kupona summa – 1000 LVL par izglītības programmu). NVA izsniegtais kupons tiks noformēts kā garantijas raksts, t.i. šis kupons apliecinās, ka NVA izglītības iestādei veiks apmaksu par konkrētā bezdarbnieka apmācību. Ja mācību maksa par bezdarbnieka izvēlēto izglītības programmu būs lielāka par izglītības iestādes noteikto, tad bezdarbnieks pats segs šo starpību, to nosakot līgumā ar izglītības iestādi.
Studējošajiem bezdarbniekiem tiks piešķirta arī stipendija 70 Ls par kalendāro mēnesi.


Kad un kur varēs pieteikties?
Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs reģistrētie bezdarbnieki varēs pieteikties pasākumam aptuveni no 2009.gada novembra pēc normatīvo aktu izstrādes, kad būs zināmi visi pasākuma īstenošanas nosacījumi.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.