Preiļu novada bāriņtiesa sākusi darbu jaunā sastāvā

21.09.2009.

Preiļu novada bāriņtiesa apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00, trešdienās – no plkst. 13.00 – 17.00. Bāriņtiesas sēdes notiek ceturtdienās Preiļos, Aglonas ielā 1 a, ja nepieciešams, bāriņtiesa organizē arī izbraukuma sēdes.


Lai visi Preiļu novada iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā varētu griezties bāriņtiesā likumā paredzēto jautājumu nokārtošanai, Preiļu novada bāriņtiesas locekle Everita Rasčevska Pelēču pagasta iedzīvotājus pieņem un veic notariālās funkcijas pirmdienās no plkst. 9.00 – 16.00, Saunas pagasta iedzīvotājus bāriņtiesas locekle Līvija Pastare pieņem un notariālās funkcijas veic pirmdienās no 9.00 – 16.00. Aizkalnes un Preiļu pagasta iedzīvotāji notariālo funkciju pakalpojumus var saņemt Preiļu novada domē pie bāriņtiesas locekles Maijas Paegles.


No 2009. gada 1. septembra Preiļu novada bāriņtiesā strādā psihologs, kura konsultācijas var saņemt bez maksas. Pieņemšanas laiks pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 17.00 Preiļu rajona padomes ēkā, 21. kabinetā.


Dažkārt katram no mums nākas saskarties ar dzīves grūtībām, kad profesionāla psihologa konsultācija varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām. Psihologs konsultē ģimenes ar bērniem un jauniešiem sekojošās situācijās:


· psiholoģiskā atbalsta sniegšana krīzes situācijās;
· atbalsta sniegšana vecākiem, risinot bērnu audzināšanas problēmas;
· emocionālu problēmu gadījumos (pastāvīgu baiļu sajūta, vientulības sajūta, kauns, depresija);
· mācību grūtību iemeslu novērtēšana;
· pēkšņas pārmaiņas bērna uzvedībā;
· bērns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
· sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām
· citos gadījumos.


Psihologs nav mediķis un neizraksta zāles. Viņš strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem, kam radušās psiholoģiska rakstura grūtības.


Informācija, ko psihologs ieguvis par savu klientu, pildot profesionālos pienākumus, ir konfidenciāla, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

Pēdējās izmaiņas: 21.09.2009.