Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2009/03 “Par Preiļu novada teritorijas plānojumiem”

27.08.2009.

Apstiprināti ar Preiļu novada domes
2009.gada 27.augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.14., p.3.8.)


Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2009/03
“Par Preiļu novada teritorijas plānojumiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma
6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu


Apstiprināt Preiļu novada teritorijas plānojumu, kas sastāv no:
1. Preiļu novada teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Preiļu novada domes 2007.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.02/07 “Par Preiļu novada teritorijas plānojumu 2003-2015 (ar 2007. gada grozījumiem)„,
2. Saunas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Saunas pagasta padomes 2008.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Saunas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
3. Pelēču pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Pelēču pagasta padomes 2007.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par Pelēču pagasta grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.
  


Preiļu novada domes priekšsēdētājs                                                                     A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 27.08.2009.