Sākusies projektu iesniegšana Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” Preiļu reģionālās atbalsta grupas 2009. gada II Projektu konkursam

14.09.2009.

Konkursa NOLIKUMS


Projektu konkursa organizētāji  – Hipotēku bankas Klientu klubs „Mēs paši” (turpmāk tekstā – Klientu klubs), kas darbojas saskaņā ar Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” nolikumu.


Projektu konkursu finansē – VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.


Pieteikuma veidlapa: DOC formātā, PDF formātā


Ieteikumi (PDF)


Projektu konkursa mērķis – aktivizēt iedzīvotāju līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot  labdarības veicināšanu un organizēšanu vietējā sabiedrībā.


1. Projektu pieteikumu var iesniegt:
1.1. fiziska persona – kopienas teritorijas iedzīvotājs;
1.2. neformālas sabiedrības grupas –iedzīvotāju grupa, kuras dalībniekus apvieno īslaicīgs/pastāvīgs kopīgs darbības mērķis (vismaz 3 fiziskas personas –kopienas teritorijas iedzīvotājus, piemēram, pensionāru, jauniešu, sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, bērnu – invalīdu vecāku grupa, interešu kopa utml.)
1.3. nevalstiskas organizācijas (t.i. biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas), kuru juridiskā adrese ir kopienas teritorijā,
1.4. kopienas teritorijā esošās pašvaldību izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, kultūrvēsturiskā mantojuma iestādes.


2. Viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā 2 (divu) projektu pieteikumus.


3. Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti tikai tādiem projektiem, kas sekmē labdarības veicināšanu un organizēšanu vietējā sabiedrībā.


4. Projektu konkursa līdzekļi nevar tikt piešķirti šādiem mērķiem vai izdevumiem:
4.1. nekustamā īpašuma iegāde, lieliem būvdarbiem (ēku un telpu būve, ceļu būve u.tml.),
4.2. ārvalstu braucieniem,
4.3. atalgojumiem, pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (piemēram, pabalsti, biļetes, dāvanas u.tml.),
4.4. peļņas pasākumiem,
4.5. jau pabeigtiem darbiem/projektiem,
4.6. projektiem, kuriem ir politisks, reliģisks, militārs vai diskriminējošs raksturs.


5. Projektu finansēšanas noteikumi:
5.1. konkursa projektu realizācijai paredzētais kopējais finansējums no Hipotēku bankas –  1500LVL.
5.2. Hipotēku bankas piešķirtais finansējums viena projekta realizācijai – līdz 250 LVL.
5.3. ar projekta īstenotāju tiks slēgta vienošanās par projekta realizāciju;
5.4. atbalsta gadījumā finansējums projekta īstenošanai:
5.4.1. juridiskām personām –  tiks pārskaitīts uz pieteicēja bankas norēķinu kontu vai apmaksāti faktiskie projekta realizācijai nepieciešamie pierādāmie izdevumi;
5.4.2. fiziskām personām – apmaksāti faktiskie projekta realizācijai nepieciešamie pierādāmie izdevumi;
5.5. projekta īstenotājs izdevumu apmaksu drīkst veikt, izmantojot bankas bezskaidras naudas norēķinus.
5.6. Visi izdevumi var tikt veikti tikai ar attaisnojošiem grāmatvedības dokumentiem un saskaņā ar LR likumdošanu.


6. Projekta pieteikumā jānorāda projekta īstenotāju pašieguldījums. Tas var būt naudas, cilvēku brīvprātīgais darbs vai mantas/pakalpojumu veids. Pašieguldījums/līdzfinansējums ir jānorāda projekta budžetā. Konkurss tiek izsludināts 2009.gada 14.septembrī kopienas teritorijas plašsaziņas līdzekļos. To izsludina Klientu kluba  reģionālā atbalsta grupa.


7. Projektu pieteikuma iesniegšanas termiņš (reģistrācijas datums Hipotēku bankas filiālē/pasta zīmogs): 2009. gada 16.oktobris.


8. Projektu īstenošanas ilgums var būt līdz 2010.gada 30. janvārim.


9. Projekta aktivitātes var sākt īstenot no vienošanās parakstīšanas brīža.


10.  Projekta aktivitātēm jānotiek konkrētajā kopienas teritorijā.


11.  Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu,  pieejama šāda informācija un bezmaksas konsultācijas:
11.1. konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Hipotēku bankas Preiļu filiālē – Brīvības ielā 2, Preiļi, LV-5300; elektroniski pēc pieprasījuma: evgenija@hipo.lv;
11.2. konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, informācija un konsultācijas par projektu konkursu: anita.salme@hipo.lv, tālr.26510364; rita.relina@hipo.lv, tālr.26565889 ; juris.rutenbergs@hipo.lv, tālr. 26338079.


12. Projekta pieteikums sastāv no:
12.1. noteikta satura projekta pieteikuma veidlapas;
12.2. reģistrācijas apliecības (ja iesniedzējs ir juridiska persona), sabiedriskā labuma statusa apliecības (ja organizācijai tāds ir piešķirts), 
12.3. rekomendācijām vai citas informācijas, ko projekta pieteicējs uzskata par būtisku pievienot saistībā ar projektu;
12.4. ja projekta realizēšana skar citas fiziskas vai juridiskas personas īpašuma tiesības, obligāti jābūt rakstiskam apliecinājumam, ka īpašnieks piekrīt projekta realizēšanai un darbībai viņa īpašumā vai ar to.


13.  Projekta pieteikums divos eksemplāros jāiesniedz personīgi Hipotēku bankas Preiļu filiālē vai jānosūta pa pastu – Brīvības ielā 2, Preiļi, LV-5300, uz aploksnes norādot – Projektu konkursam „Mēs paši”.


14.  Projektu vērtēšana:
14.1. atbilstības pārbaude – tiks pārbaudīta projekta pieteikumu atbilstība konkursa nolikuma prasībām. Projekta koordinatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam detalizētu papildus informāciju/pamatojumu, dokumentus;
14.2. turpmākā vērtēšana. Iesniegtos projektu pieteikumus vērtē un lēmumu par atbalstītajiem projektiem pieņem  Klientu kluba reģionālā atbalsta grupa, individuāli balsojot ar noteiktu punktu skaitu. 


15. Vērtēšanas kritēriji:
15.1. projekta atbilstība nolikuma 3. punktā noteiktajai prioritātei;
15.2. projekta nozīme un ieguldījums sabiedriskā labuma vairošanā;
15.3. projekta rezultātu ilgtspējība;
15.4. projekta izmaksu pamatojums un saskaņa ar projektā veicamajām aktivitātēm, pašieguldījuma lielums un nozīme;
15.5. idejas oriģinalitāte.
Par katru kritēriju augstākais vērtējums – 5 punkti, augstākais vērtējums par projektu kopumā – 25 punkti.


16. Finansējumu saņems tie projektu pieteikumi, kas, salīdzinājumā ar citiem  projektiem, būs ieguvuši augstāko vērtējumu. Ja projekti iegūst vienādu punktu skaitu, priekšroka tiks dota projektiem, kuru iesniedzēji ir Hipotēku bankas klienti.


17. Projektu konkursa rezultāti iesniedzējiem tiek paziņoti 15 darba dienu laikā pēc projektu pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.


18. Ar atbalstīto projektu pieteicējiem projekta koordinatori slēdz vienošanos par projekta īstenošanu. Klientu kluba reģionālā atbalsta grupa veiks projekta īstenošanas pārraudzību.


19. Pēc projekta aktivitāšu noslēguma jāiesniedz brīvā formā sagatavota saturiskā (pievienojot fotomateriālu) un finansu atskaite Klientu kluba  reģionālā atbalsta grupai.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.