Iepirkuma procedūras uzsākšanas ziņojums ` Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama, Jaunatnes ielā 1, Līčos, energoefektivitātes uzlabošana (Preiļu novada pansijas izveidošana) būvdarbu būvuzraudzība`

10.09.2009.

2009. gada 10. septembrī


1. Komisijas priekšsēdētājs – Jānis Mūrnieks 


2. Komisijas locekļi – Vladimirs Haritonovs, Jevgeņijs Kuzņecovs, Zenta Igolniece


3. Komisijas izveidošanas pamatojums:   2009.gada 26.februāra  rīkojums Nr. 1-5/14


4. Iepirkuma procedūras pasūtītājs: SIA „Preiļu saimnieks”, Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301 


5. Uzsākot iepirkuma procedūru, saskaņā ar 2009.gada 9.septembra iepirkuma komisijas sēdes protokola Nr.34  6.3. punktu, iepirkumam piešķirts identifikācijas numurs: PS 2009/07/ELFLA/ERAF


6. Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


7. Iepirkuma priekšmets – Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama, Jaunatnes ielā 1, Līčos, energoefektivitātes uzlabošana (Preiļu novada pansijas izveidošana) būvdarbu būvuzraudzība
(Pēc kandidāta lūguma, nosūtot rakstisku pieprasījumu uz e- pastu – janis.murnieks@preili.lv,  elektroniski var tikt nosūtīta tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma un pieredzes apraksta forma par šo iepirkumu)                                 


8. Līguma izpildes termiņš – sākot no līguma noslēgšanas brīža līdz 2010.gada 15.decembrim vai saskaņā ar būvdarbu līgumu, līdz būvdarbu līgumā noteikto darbu izpildei un pieņemšanai.


9.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 14.09.2009., līdz plkst.17:00.


10. Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:


10.1.Piedāvājumu iesniegt (ievietotu aploksnē ar uzrakstu: SIA „Preiļu saimnieks” Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..): SIA „Preiļu saimnieks”, 1.kabinetā, Liepu ielā 2, Preiļos – personīgi vai pa pastu.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.
10.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
10.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
10.4. Piedāvātajam pakalpojumam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai.
10.5. Līguma izpildes termiņam ir jābūt sākot no līguma noslēgšanas brīža līdz 2010.gada 15.decembrim vai saskaņā ar būvdarbu līgumu, līdz būvdarbu līgumā noteikto darbu izpildei un pieņemšanai.
10.6. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, tehnisko specifikāciju , kā arī izstrādāto finanšu piedāvājuma, pieredzes apraksta formu.
10.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.


11. Prasības pretendentiem – jāiesniedz:
11.1.Pieteikums dalībai iepirkumā (norādot savus rekvizītus, kontaktus, pilnvaroto personu);
11.2.Apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi, kvalitāti, sertificētu speciālistu piesaisti nepieciešamības gadījumā, kā arī apstiprinājumu tam, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā minētie apstākļi;
11.3. Finanšu piedāvājums saskaņā ar izstrādāto finanšu piedāvājuma formu;
11.4. Pieredzes apraksts, saskaņā ar izstrādāto pieredzes apraksta formu un tehniskajā specifikācijā noteikto;
11.5. Būvprakses sertifikāta vai būvkomersanta apliecības kopija;
11.6. Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.


12. Pretendenta pieredze
12.1. Būvuzraugam jābūt sertificētam speciālistam ēku būvuzraudzībā, ar vismaz 5 gadu pieredzi līdzīgu līgumu realizācijā (pieredzes apraksta forma), kā arī nepieciešamības gadījumā jāpiesaista noteikto jomu speciālisti ar attiecīgo nozaru – ūdens un kanalizācija, siltumapgāde, ventilācija, iekšējā un ārējā elektroapgāde un citu, kuri nepieciešami būvobjekta un iepirkuma priekšmeta veiksmīgai realizācijai līdz būvdarbu līgumā noteikto darbu izpildei un pieņemšanai –  būvprakses sertifikātiem, ja pašam būvuzraugam nav šo jomu sertifikāti.


13. Papildus informācija – SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, mob.tālrunis 29420589


14. Lēmums par iepirkuma procedūras uzsākšanu: Saskaņā ar 2009.gada 9.septembra iepirkuma komisijas sēdes protokola Nr.34  6.2., 6.3. un 6.4. punktu – uzsākt iepirkuma procedūru – Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama, Jaunatnes ielā 1, Līčos, energoefektivitātes uzlabošana (Preiļu novada pansijas izveidošana) būvdarbu būvuzraudzība –  un ievietot iepirkuma procedūras uzsākšanas ziņojumu Preiļu novada domes mājas lapā  –  www.preili.lv    


Komisijas priekšsēdētājs: J.Mūrnieks 


Komisijas locekļi:
V. Haritonovs 
J. Kuzņecovs 
Z.Igolniece


 

Pēdējās izmaiņas: 10.09.2009.