Biedrība `Preiļu rajona partnerība` uzsāk vietējās attīstības stratēģijas 2009. – 2013. gadam īstenošanu

09.09.2009.

Lauku attīstības programmas (2007. – 2013.gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.


(MK noteikumi Nr. 33)
Biedrība „ Preiļu rajona partnerība” uzsāk vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam īstenošanu.


Stratēģijai piešķirtais finansējums 2009.gadā (LVL): 123028,46


Pirmā projektu iesniegšanas I kārta tiek izsludināta no 1.oktobra līdz 1.novembrim plkst. 17.00. biedrības birojā Kooperatīva -6, Preiļi, LV-5301.


Projektu īstenošanas ilgums – 2 gadi pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”2.aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.


1. Rīcība: Atbalsts vietējām iniciatīvas grupām Sabiedrisko centru izveidei. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 25000
Rīcības mērķis  .Radīt vienādas iespējas visām iedzīvotāju grupām, lai nodrošinātu to vajadzību apmierināšanu.
Plānotās darbības: Sabiedrisko centru telpu ierīkošana un pilnveidošana.


2. Rīcība: Atbalsts vietējām iniciatīvas grupām Sabiedrisko centru  darbības nodrošināšanai. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 10000
 Rīcības mērķis: .Radīt vienādas iespējas visām iedzīvotāju grupām, lai nodrošinātu to vajadzību apmierināšanu.
Plānotās darbības: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde.


3. Rīcība: Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvām- ierīkošana un Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde. Rīcībai  piešķirtais  atbalsta apmērs LVL 22000 
Rīcības mērķis: Radīt vienādas iespējas visām iedzīvotāju grupām, lai nodrošinātu to vajadzību apmierināšanu.


Plānotās darbības: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde sekojošām iniciatīvām. Piemēram: Rotaļu un spēļu istabas; sporta laukumi, bērnu rotaļu laukumi, telpas nodarbībām, treniņiem, vietējo uzņēmēju klubi, aktīvās atpūtas objekti, peldvietas, takas, vasaras estrādes, skatu torņi,  un citas vietējo iniciatīvas grupu un uzņēmēju saieta vietas.


4. Rīcība: Atbalsts lauku cilvēku spēju  attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo pilnveidošanai. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 16200
Rīcības mērķis: Radīt vienlīdzīgas  attīstību iespējas visām sociālajām grupām un sociāli atstumtiem lauku iedzīvotājiem, ar domu, lai lauku iedzīvotājam tiktu saglabāta vēlēšanās mācīties un pilnveidoties, kā rezultātā tiks apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinās cilvēku konkurētspēju darba tirgū.
Plānotās darbības: Nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un esošās pilnveidošana :1.Amatnieku (keramiķi ,audēji, pinēji u.c.) darbnīcas un teritorijas;  2.Dažādu interešu klubu telpu izveidošana un aprīkošana( piem.mednieku, biškopju utt.); 3.Pašdarbības kolektīvu (teātru, koru, ansambļu u.c.) pulcēšanās vietas; 4.Radošās studijas un darbnīcas; 5. Citu telpu un teritoriju izveide lauku cilvēku spēju attīstībai.


8. Rīcība: Atbalsts  kultūras objektu attīstībai. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 23228.46


Rīcības mērķis: Veicināt priekšnosacījumus un nodrošināt iespējas visām vietējām iniciatīvas grupām, pašvaldībām, uzņēmējiem realizēt lauku telpas saglabāšanu un  ilgtspējīgu attīstību  , kā  arī sekmēt   lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, vienlaicīgi veicinot arī  nodarbinātības attīstību lauku teritorijā.
Plānotās darbības: 1.Kultūras objektu un kulta celtņu (kapliču, krucifiksu u.c.) izveidošana un teritoriju labiekārtošana (klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena un ilggadīgo stādījumu, ārējā apgaismojuma ierīkošana u.c. darbi);
2.Kapsētu teritoriju labiekārtošana (klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena un ilggadīgo stādījumu, ārējā apgaismojuma ierīkošana u.c. darbi);
3.Informatīvo stendu, norāžu un piemiņas zīmju  uzstādīšana.
4.Nepieciešamās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājumu iegāde kultūras objektu un kulta celtņu darbības attīstībai. 
413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.aktivitātē Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”.
9. Rīcība: Atbalsts lauku dzīves telpas pilnvērtīgai attīstībai. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 26600
Rīcības mērķis: Veicināt priekšnosacījumus un nodrošināt iespējas visām vietējām iniciatīvas grupām, pašvaldībām, uzņēmējiem realizēt lauku telpas saglabāšanu un  ilgtspējīgu attīstību  , kā  arī sekmēt   lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, vienlaicīgi veicinot arī  nodarbinātības attīstību lauku teritorijā.
Plānotās darbības: 1.Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana lauku  cilvēkiem un cilvēkiem  ar īpašām vajadzībām.
2.Psiholoģiskās un praktiskās palīdzības pakalpojumu attīstība. 3.Rehabilitācijas punktu izveide.4..Citu lauku dzīves telpu attīstību sekmējošu darbību attīstība.4.1.2. Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību
Visas rīcības tiek vērtētas pēc vienādiem projektu vērtēšanas kritērijiem.
1) Mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā atbilstošajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem  vērtēšanas komisija izvērtē projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai;
2) Atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu: 0 vai 2,0 (0 = „neatbilst”, 2,0 = „atbilst”);
3) Katra vietējās attīstības stratēģijā iekļautā rīcība tiek vērtēta pēc 6(sešiem) projekta atbilstības kritērijiem;
1.Vienādu iespēju nodrošināšana.
2.Jauniešu iesaistīšana.
3.Projekta ilgtspēja.
4.Brīvprātīgā darba ieguldījums.
5.Projekta ieviešanas teritorijas attālums km  no teritoriālās  pārvaldes centra: 0 līdz 5 km –„neatbilst”, no 5km un tālāk- „atbilst”.
6.Inovatīva darbība teritorijā.


4) Minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai un tālākai virzīšanai – 6.punkti; Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai par projektu iesniegumu un ar Preiļu rajona partnerības darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam, ir iespējams iepazīties Dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv un vietējā rīcības grupā.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.09.2009.