Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Malkas iegāde Preiļu novada domes Aizkalnes pagasta pārvaldes vajadzībām”

08.09.2009.


Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Malkas iegāde Preiļu novada domes Aizkalnes pagasta pārvaldes vajadzībām”, saskaņā ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2009/07M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 17.09.2009.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus iesniegt (ievietotus aploksnē ar uzrakstu: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..): Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu:


– pieteikums dalībai iepirkumā (norādot savus rekvizītus, kontaktus, pilnvaroto personu, fiziskai personai – personu apliecinošu dokumentu);
– apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi, kvalitāti, kā arī apstiprinājumu tam, ka uz pretendentu neatttiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā minētie apstākļi;
– jāiesniedz pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;
– izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēneši pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.


Dokumentu kopijām jābūt apstiprinātām.


Papildus informācija – Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521.


Pēc iepriekšējas saskaņošanas un pieprasījuma saņemšanas, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija, pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00 (piegādātājs norāda savus rekvizītus un kontakttālruņus, atsūta pieprasījumu uz e-pastu: janis.skutels@preili.lv).


 

Pēdējās izmaiņas: 08.09.2009.