Uzsākta valsts līdzfinansējuma izmaksa par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem

07.08.2009.

Ekonomikas ministrija ir izmaksājusi valsts līdzfinansējumu pirmo trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem par izpildītajiem energoefektivitātes pasākumiem – divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir sniegts valsts atbalsts par izstrādātajiem energoauditiem, kā arī vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem sniegts valsts atbalsts par izstrādāto energoauditu un tehnisko projektu.


Līdzfinansējums valsts atbalsta programmas ietvaros tiek piešķirts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditu veikšanai, energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai un tehnisko projektu izstrādes līdzfinansēšanai. Atbalstu var saņemt tikai tie dzīvokļa īpašnieki, kas ir pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.


Valsts līdzfinansējuma kopējais apmērs energoauditiem, energoefektivitātes novērtējumu precizēšanai un tehnisko projektu izstrādei ir 698 033,67 lati. Kā jau iepriekš informējām, Eiropas Komisija ir nodevusi Latvijas pusei finansējumu no ES finansētajiem atmaksāšanas fondiem, ar mērķi finansēt energoefektivitātes veicināšanas pasākumus Latvijā.


Valsts līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem piešķir:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoauditam – 80 % apmērā no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 400 latu;
2) energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām – 100 latu apmērā;
3) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādei – 80 % no tehniskā projekta izmaksām, bet ne vairāk kā 2500 latu.


Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai energoauditam, energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai un tehniskajam projektam, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai jāiesniedz Ekonomikas ministrijā attiecīgs iesniegums, kuram klāt jāpievieno:
1) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija, kurā ierakstīts lēmums veikt vienu vai vairākus atbalstāmos pasākumus;
2) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija, kurā ierakstīts lēmums par attiecīgās personas pilnvarošanu;
3) Pilnvarojuma līguma kopija;
4) Dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas akts par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.


Pēc augstākminēto dokumentu iesniegšanas, Ekonomikas ministrija izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību prasībām un 10 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas pieņem lēmumu reģistrēt iesniegumu vai atteikt iesnieguma reģistrēšanu. Šo lēmumu Ekonomikas ministrija iesnieguma iesniedzējam paziņo rakstiski 5 dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Savukārt, ja nav iesniegti visi dokumenti, Ekonomikas ministrija 10 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas nosūta pilnvarotajai personai informācijas pieprasījumu, norādot dokumentu iesniegšanas termiņu, un attiecīgi pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu.


Kad ir saņemts Ekonomikas ministrijas lēmums par iesnieguma līdzfinansējuma saņemšanai reģistrēšanu un ir veikti atbalstāmie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijā attiecīgus maksājumus apliecinošus dokumentus un līgumu kopijas par veiktajiem darbiem. Ja tika izstrādāts tehniskais projekts, papildus vēl jāiesniedz sertificēta eksperta atzinums par tehniskā projekta atbilstību Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.


Ekonomikas ministrija 20 dienu laikā pēc minēto dokumentu iesniegšanas pieņem lēmumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu energoauditam vai energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai un/vai tehniskā projekta izstrādei. 5 dienu laikā pēc Ekonomikas ministrijas lēmuma spēkā stāšanās pilnvarotajai personai pārskaita piešķirto līdzfinansējumu.


Iesniegumi valsts līdzfinansējuma saņemšanai tiek pieņemti Ekonomikas ministrijā. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pašreiz izrāda lielu interesi un aktīvi piesakās valsts līdzfinansējuma saņemšanai energoefektivitātes pasākumiem.Papildus informācija:
Māra Bunka
EM Būvniecības un mājokļu politikas departamenta pārstāve
T.: 67013240
e-pasts:
Mara.Bunka@em.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.