Notiks atkārtota nedzīvojamās telpas – noliktavas izsole

11.08.2009.

Preiļu novada dome atkārtoti nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „Nedzīvojamā telpas – noliktavas ēka, Liepājas ielā 52B, Preiļos, kadastra Nr.7601 506 1703, sastāv no vienas neapdzīvojamās ēkas ar kadastra Nr.7601 006 1702 004, kopplatība 853,8 m². Ēka atrodas uz citai fiziskai personai piederoša zemes gabala. Nekustamais īpašums saskaņā ar 2007. gada 23. februārī apstiprināto Preiļu pilsētas teritorijas plānojumu (prot.Nr.4,p.l.) atrodas ražošanas apbūves teritorijā.


Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosacītā cena Ls 11280,00. Izsoles reģistrācijas maksa Ls 20. Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) – Ls 1128,00. Maksāšanas veids – 100% latos.


Izsole notiks 2009. gada 10. septembrī plkst. 14.00 Raiņa bulvārī 24, Preiļos. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot uz mobilo telefonu 28367578 Nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas priekšsēdētājai Vitai Patmalniecei.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 1 .kab.- klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, informācija pa tālruni 65322766.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2009. gada 10. septembrī plkst. 11.00.


 

Pēdējās izmaiņas: 11.08.2009.