Izveidotas Preiļu novada domes pastāvīgās komitejas

27.07.2009.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50. pantu un 51.pantu, atklāti un vārdiski balsojot, ar 15 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, Preiļu novada dome nolēma:


1. Izveidot Finanšu pastāvīgo komiteju piecu cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Aldi Adamoviču, Viktoru Ozoliņu, Valentīnu Liniņu, Ligitu Pauniņu, Andreju Zagorski. Komiteju saskaņā ar likumdošanu vadīs domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs.
2. Izveidot Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju piecu cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Oļegu Hļebņikovu, Albertu Vucānu, Nikolaju Bogdanovu, Vitāliju Plivdu, Lauri Pastaru. Par komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Oļegs Hļebņikovs, vietnieks – Lauris Pastars.
3. Izveidot Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu pastāvīgo komiteju piecu cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Juri Kovaļevski, Marutu Plivdu, Jevģeniju Stepanovu, Jāni Anspoku, Juri Ertu. Par komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Juris Kovaļevskis, vietnieka pienākumus pildīs Juris Erts.


 

Pēdējās izmaiņas: 27.07.2009.