17. jūlijā notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

17.07.2009.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA


Preiļos, 2009. gada 17. jūlijā plkst.15.00


1. Finanšu komiteja:
1.1. Par Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par budžetu 2009.gadam”.
1.2. Par Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par speciālo budžetu 2009.gadam”.
1.3. Par līdzekļu piešķiršanu.
1.4. Par novada domes īpašumā esoša izsoles objekta – nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas-noliktavas ēkas Liepājas ielā 52B, Preiļos izsolīšanu.
1.5. Par pašvaldības dzīvokļu parādu nomaksu un par parādu piedziņu no dzīvokļu īrniekiem.
1.6. Par telpu nomas maksas samazināšanu.
1.7. Par pastāvīgo komisiju izveidošanu.
1.8. Par projekta „Preiļu novada krīzes centra izveide Preiļu novada pansija” realizēšanu.
1.9. Par projekta „Preiļu novada lauku teritorijas publiskās infrastruktūras uzlabošana” realizāciju.
1.10.Par Preiļu novada domes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.


2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
2.1. Par bērna ārpuskārtas uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.
2.2. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.3. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.4. Par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu.
2.5. Par iemitināšanu pašvaldības sociālajā dzīvojamā platībā.
2.6. Par Preiļu novada Bāriņtiesas nolikumu.
2.7. Par Preiļu novada saistošajiem noteikumiem.
2.8. Par Goda pilsoņa kandidāta izvirzīšanu.


3. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:
3.1. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
3.2. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.
3.3. Par Preiļu novada domes lēmumu atcelšanu.
3.4. Par Eiropas savienības kohēzijas fonda projekta iesniegumu.


Novada domes priekšsēdētājs A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 17.07.2009.