Preiļu 2.vidusskolā tiek realizēts projekts materiālās bāzes nodrošināšanai kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei

19.06.2009.

2009. gada 19. jūnijā Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru /VIAA/ par projekta Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/098 „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Preiļu 2.vidusskolā” realizāciju. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda LVL 98 392, un tās tiek finansētas no šādiem finanšu avotiem: ERAF finansējums – LVL 83 633/ 85%/, valsts budžeta dotācija – LVL 5 903/6%/ un pašvaldības budžeta līdzfinansējums – LVL 8 856/9%/. Projekta īstenošanas termiņš – līdz 2010. gada 31. maijam.


Projekta vispārīgais mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos Preiļu novadā, nodrošinot nepieciešamo pamatu ātrai, ilgtspējīgai un sabalansētai attīstībai caur ieguldījumu izglītības infrastruktūrā, kas nodrošinās cilvēku kapitāla attīstību.


Projekta specifiskais mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Preiļu 2.vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, lai nodrošinātu kvalitatīvu vidējās izglītības programmu īstenošanu prioritārajos priekšmetos. Izglītības infrastruktūras modernizācija Preiļu 2.vidusskolā, precīzi, dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas (turpmāk tekstā prioritārie priekšmeti) kabinetu aprīkošana veicinās tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo cilvēkresursu attīstību un kvalificēta darbaspēka sagatavošanu reģionā un valstī kopumā, kas nepieciešami virzībai uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku.


  Lai nodrošinātu kvalitatīvas prioritāro priekšmetu apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, projekta ietvaros Preiļu 2.vidusskolā plānots veikt šādas aktivitātes:
• 4 prioritāro priekšmetu mācību kabinetu renovācija (pielāgošana tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanai un ekspluatācijai)
• iekārtu, piederumu, aprīkojuma, programmatūras, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana.
Projekta ietvaros Preiļu novada dome jau ir veikusi divas cenu aptaujas:
• vispārējās vidējās izglītības dabas zinību virziena un matemātikas kabinetu renovācija;
• vispārējās vidējās izglītības dabas zinību virziena un matemātikas kabinetu mēbeļu iegāde.


Par renovācijas darbu veikšanu Preiļu 2. vidusskolā 2009. gada 6. jūlijā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Apola  – D”. Renovācijas darbi tiks pabeigti līdz jaunajam mācību gadam. 


2009. gada 20. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „MKLA” par mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu Preiļu 2. vidusskolas dabaszinību klasēs. Mēbeļu piegāde paredzēta līdz jaunajam mācību gadam.


Sanita Meļko,
projekta vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2009.