Ievēlēta Preiļu novada domes vadība

01.07.2009.

2009. gada 1. jūlijā plkst. 10.00 Preiļu Kultūras namā uz savu pirmo sēdi sanāca 6. jūnija Pašvaldību vēlēšanās ievēlētie Preiļu novada domes deputāti. Preiļu novada domē tika ievēlēti 15 deputāti no 7 vēlēšanu sarakstiem (no saraksta „Tautas partija”: Aldis Adamovičs, Juris Erts, Juris Kovaļevskis, Valentīna Liniņa, Alberts Vucāns; no saraksta politiskā apvienība „Saskaņas centrs”: Oļegs Hļebņikovs, Viktors Ozoliņš, Jevģenijs Stepanovs; no saraksta „Jaunais laiks”: Jānis Anspoks, Nikolajs Bogdanovs; no saraksta „Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”: Lauris Pastars, Andrejs Zagorskis; no saraksta „Zaļo un Zemnieku savienība”: Vitālijs Plivda; no saraksta „Visu Latvijai!”: Ligita Pauniņa; no saraksta „LPP/LC”, apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK: Maruta Plivda).


Pirmo domes sēdi sasauc un vada attiecīgā novada vēlēšanu komisija, tā to paredz likumdošana. Sēde pirmo daļu vadīja Preiļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Natālija Pīzele. Sēdes darba kārtībā bija 2 jautājumi:
1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
2. Preiļu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.


Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Natālija Pīzele informēja par kārtību, kādā izveidojama Balsu skaitīšanas komisija un ierosināja izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam. Deputāts Oļegs Hļebņikovs ieteica balsu skaitīšanas komisiju izveidot 3 cilvēku sastāvā, deputāti vienbalsīgi atbalstīja šo priekšlikumu. Komisijas sastāvam deputāts Jānis Anspoks izvirzīja Oļega Hļebņikova un Jura Kovaļevska kandidatūras un deputāts Oļegs Hļebņikovs izvirza Ligitas Pauniņas kandidatūru. Vienbalsīgi domes deputāti nolēma izveidot balsu skaitīšanas komisiju iepriekš minētajā sastāvā.


Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Natālija Pīzele ierosināja izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam. Deputāts Jānis Anspoks no partijas „Jaunais laiks” par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu no saraksta „Tauta partija” Aldi Adamoviču. Citi kandidāti netika izvirzīti. Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Natālija Pīzele izsludināja 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un sagatavoties balsošanas procedūrai. Komisijas locekļi par komisijas vadītāju iecēla O. Hļebņikovu, par komisijas sekretāri L. Pauniņu un par komisijas locekli J. Kovaļevski. Pēc pārtraukuma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Natālija Pīzele deva vārdu balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam Oļegam Hļebņikovam, kurš izklāstīja balsošanas kārtību un izdalīja balsošanas biļetenus. Tika paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija apkopotu vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tika nodoti novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Natālijai Pīzelei.


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 40.panta otro daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, aizklāti balsojot ar 15 balsīm – par, pret – nav, atturas – nav, Preiļu novada dome nolēma: „Ievēlēt deputātu – Aldi Adamoviču (no saraksta „Tauta partija”) par Preiļu novada domes priekšsēdētāju.”


Pēc priekšsēdētāja ievēlēšanas, sēdi turpināja vadīt Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Viņš ierosināja apstiprināt turpmāko sēdes darba kārtību:
1. Preiļu novada domes priekšsēdētājs vietnieka ievēlēšana.
2. Preiļu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšana.
3. Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā.
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja domes priekšsēdētāja Alda Adamoviča ierosināto darba kārtību.


Novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs ierosināja domes priekšsēdētāja vēlēšanām izveidotās balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam Oļegam Hļebņikovam organizēt aizklātās balsošanas balsu skaitīšanas procedūru novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanās. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Oļegs Hļebņikovs atbalstīja šo ierosinājumu. Novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs  ierosināja izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam. Deputāte Valentīna Liniņa par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzīja deputātu Jāni Anspoku. Citas kandidatūras netika izvirzītas. Tika paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tika nodoti novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Natālijai Pīzelei.


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 40.panta otro daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, aizklāti balsojot ar 15 balsīm – par, pret – nav, atturas – nav, Preiļu novada dome nolēma: „Ievēlēt deputātu Jāni Anspoku (no saraksta „Jaunais laiks”) par novada domes priekšsēdētāja vietnieku.”


Novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs ierosināja izveidot trīs pastāvīgās komitejas pa pieciem locekļiem katrā komitejā, šādā sastāvā:
• Finanšu pastāvīgā komiteja: Aldis Adamovičs, Viktors Ozoliņš, Valentīna Liniņa, Ligita Pauniņa, Andrejs Zagorskis.
• Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja: Oļegs Hļebņikovs, Alberts Vucāns, Nikolajs Bogdanovs, Vitālijs Plivda, Lauris Pastars.
• Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu pastāvīgā komiteja:  Juris Kovaļevskis, Maruta Plivda, Jevģenijs Stepanovs, Jānis Anspoks, Juris Erts.


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50. pantu un 51.pantu, atklāti un vārdiski balsojot, ar 15 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, Preiļu novada dome nolēma:
1. Izveidot Finanšu pastāvīgo komiteju piecu cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Aldi Adamoviču, Viktoru Ozoliņu, Valentīnu Liniņu, Ligitu Pauniņu, Andreju Zagorski.
2. Izveidot Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju piecu cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Oļegu Hļebņikovu, Albertu Vucānu, Nikolaju Bogdanovu, Vitāliju Plivdu, Lauri Pastaru.
3. Izveidot Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu pastāvīgo komiteju piecu cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Juri Kovaļevski, Marutu Plivdu, Jevģeniju Stepanovu, Jāni Anspoku, Juri Ertu.


Novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs ierosināja iecelt novada pašvaldības izpilddirektora amatā Vladimiru Ivanovu.


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu un 68.panta pirmo daļu, atklāti un vārdiski balsojot, ar 15 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, Preiļu novada dome nolēma: „Iecelt Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora amatā Vladimiru Ivanovu.”


Pirmās šī sasaukuma Preiļu novada domes sēdes noslēgumā novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs paziņoja par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 2009.gada 1.jūlijā plkst. 14:00.


Pēc domes sēdes uz sēdi sanāca Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja un Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu pastāvīgā komiteja jaunajos sastāvos un ievēlēja komiteju priekšsēdētājus un priekšsēdētāju vietniekus. Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komitejas priekšsēdētāju komisijas locekļi ievēlēja Oļegu Hļebņikovu, kurš šo komiteju vadīja arī iepriekšējā sasaukumā, bet par vietnieku Lauri Pastaru. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas locekļi par komitejas priekšsēdētāju ievēlēja Juri Kovaļevski, bet par vietnieku Juri Ertu. Finanšu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs ir novada domes priekšsēdētājs, tā nosaka likums.

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2009.