Sagatavots SVA 2008. gada publiskais pārskats

30.06.2009.

Sabiedrības veselības aģentūra (SVA) pabeigusi darbu pie 2008. gada publiskā pārskata, to akceptējusi arī SVA Konsultatīvā padome.


Pārskats sniedz informāciju par veiktajām strukturālajām reformām, darbu veselības veicināšanas un profilakses jomā, veiktajiem epidemioloģiskās uzraudzības pasākumiem un saslimšanas tendencēm, vides veselības monitoringiem, pētniecisko darbību, psihiatrijas un atkarību slimību epidemioloģijas metodisko vadību, kā arī finansējumu un tā izlietojumu, iekšējās kontroles sistēmu u.c. jautājumiem.


Pārskata priekšvārdā uzsvērts: „Lai pēc iespējas efektīvāk īstenotu aģentūras uzdevumus, 2008. gadā Aģentūra turpināja 2007.gadā iesāktās strukturālās reformas. Kā būtiskāko var minēt uzsākto filiāļu reorganizāciju, kuras mērķis bija samazināt filiāļu skaitu, saglabājot klientiem sniegtos pakalpojumus līdzšinējā kvalitātē.  Kopumā 2008. gadā tika samazinātas 80 amata vietas, tai skaitā 41 administratīvās jomas amati.”


 2008.g adā SVA darbību atzinīgi ir novērtējuši arī pasaules eksperti. Kā apliecinājums tam ir fakts, ka 2008. gadā SVA ir uzņemta Starptautiskajā nacionālo sabiedrības veselības institūtu asociācijā (International Association of National Public Health Institutes). Tas nozīmē, ka SVA funkcijas un struktūra atbilst starptautiski noteiktiem nacionāla sabiedrības veselības institūta kritērijiem un prasībām. Dalība šajā pasaulē atzītajā apvienībā ļaus aģentūrai aktīvāk sadarboties ar līdzīgām organizācijām pasaulē, kā arī pretendēt uz saturisku un finansiālu atbalstu iestādes attīstībai un funkcionālai pilnveidei.


2008. gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar Pasaules veselības organizāciju (PVO), kas paredz  PVO ekspertu un Aģentūras speciālistu sadarbību sabiedrības veselības problēmu risināšanā, īpašu uzmanību veltot infekcijas slimību kontroles pilnveidošanai un veselības veicināšanai. SVA kļuva arī par Starptautiskā Klīnisko vadlīniju tīkla (G-I-N) dalībnieci, kas apvieno veselības aprūpes iestādes un atsevišķus profesionāļus, kuri izstrādā  uz pieredzi un zinātni  balstītas klīniskās vadlīnijas. Turpmāk SVA uzraudzīs, lai Latvijā izstrādātās klīniskās vadlīnijas atbilstu starptautiskajiem standartiem.


SVA 2008. gada publiskā pārskata pilns teksts atrodams SVA mājas lapā, kur ar to var iepazīties ikviens interesents. http://www.sva.lv/lv/svapubliskai/


Laura Bundule
Sabiedrības veselības aģentūra (SVA)
Preses nodaļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.