Kad jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā

30.06.2009.

Veicot nodokļu pārbaudes, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk tekstā – VID) darbinieki nereti konstatē, ka nodokļu maksātāji savlaicīgi nav reģistrējušies ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā – PVN) apliekamo personu reģistrā, rezultātā pēc pārbaudes nomaksai budžetā tiek aprēķinātas iespaidīgas  summas– budžetā nesamaksātais PVN un soda nauda.


VID atgādina, ka  PVN maksātāju reģistrā jāreģistrējas, ja fiziskās vai juridiskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir Latvijas Republikā, veikto apliekamo darījumu kopējā vērtība iepriekšējos 12 mēnešos ir sasniegusi vai pārsniegusi Ls 10 000.  Minētie 12 mēneši nav saistīti ar kalendāra gadu, bet ir attiecināmi uz jebkuru 12 mēnešu periodu. Reģistrēšanās jāveic 30 dienu laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas. Ja juridiskas vai fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību, preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai pārsniedz Ls 7000, tad attiecīgajai personai 30 dienu laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas jāreģistrējas PVN apliekamo personu reģistrā. Minētā summa veidojas no visām saņemto preču iegādes summām, izņemot jaunu transportlīdzekļu iegādes un akcīzes preču iegādes summas. Minētās normas attiecināmas arī uz budžeta finansētām institūcijām.


Lai reģistrētos ar PVN apliekamo personu reģistrā, persona attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta nodaļā iesniedz reģistrācijas iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai autovadītāja apliecību. VID nodaļa izskata reģistrācijas iesniegumu un 15 darbadienu laikā pēc tā saņemšanas reģistrē personu ar PVN apliekamo personu reģistrā.  Personu uzskata par reģistrētu ar PVN apliekamo personu reģistrā sākot ar dienu, kad tai ir izsniegta ar PVN apliekamās personas reģistrācijas apliecība. Līdz ar PVN apliekamās personas reģistrācijas apliecības saņemšanu nodokļu maksātājs kļūst par apliekamu personu un tai savām preču piegādēm vai pakalpojumiem ir jāpiemēro PVN.
 
VID ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt iekšzemes personu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja šī persona: nav sasniedzama tās norādītajā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā; pēc VID pieprasījuma nesniedz informāciju vai sniedz nepatiesu informāciju par tās materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto saimniecisko darbību.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2009.