Prezentē Sabiedrības integrācijas plānošanas dokumentu

29.05.2009.

29. maijā Preiļu NVO centrā notika projekta „Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Preiļu novadā” ietvaros izstrādātā dokumenta „Sabiedrības integrācijas programma pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai Preiļu novadā 2009.- 2015.gadam” prezentācija. Šis projekts tika īstenots programmas „Atbalsts sabiedrības integrācijas programmu izstrādē un īstenošanā” ietvaros un to Preiļu novadā, iepirkuma procedūras rezultātā, realizēja biedrība „Preiļu NVO centrs” (100% Latvijas Valsts finansējums). Latgales reģionā kopumā tika realizēti 4 šāda veida projekti.


Projekts tika īstenots laika posmā no 01.12.2008. līdz 31.05.2009. Projekta mērķis: pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Preiļu novadā. Projekta uzdevums: sabiedrības integrācijas vidējā termiņa (7 gadiem) plānošanas dokumenta izstrāde Preiļu novadā. No šī projekta realizācijas gaidāmais rezultāts: politiskā līdzdalība un sadarbība ar vietējo varu veicinās sociālu problēmu risināšanu, iedzīvotājiem radīsies pārliecība, ka sadarbība starp valsts, privāto un nevalstisko sektoru ir iespējama un valstī notiekošie procesi ir ietekmējami un vadāmi, NVO biedriem uzlabosies zināšanu līmenis, argumentācijas māksla, paplašināsies sociālo kontaktu loks, tādējādi tiks  nodrošināta sociālā kapitāla vairošanās un uzlabojies politiskais  dialogs un pašvaldībā  pieņemto lēmumu kvalitāte, kas veicinās pašvaldības mērķtiecīgu attīstību politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.


Projekta uzdevuma ietvaros izstrādātā Sabiedrības integrācijas vidējā termiņa plānošanas dokumenta mērķis ir nodrošināt vidi, kas motivē un veicina Preiļu novada iedzīvotājus sadarbībai, kas atbalsta pilsoniskās sabiedrības attīstības iniciatīvas un tādā veidā sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanos novadā. Lai analizētu pašreizējo situāciju, tika aptaujāti 479 respondenti (gan iedzīvotāji, gan pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbinieki, gan NVO); tika veikta dažādu dokumentu analīze; un tika organizētas 2 sabiedriskās apspriešanas. Izstrādātajā plānošanas dokumentā, balstoties uz pašreizējās situācijas analīzi, ir norādīti vairāki rīcības virzieni, kas motivētu un veicinātu Preiļu novada iedzīvotājus sadarbībai, kas atbalstītu pilsoniskās sabiedrības attīstības iniciatīvas un tādā veidā sekmētu dzīves kvalitātes uzlabošanos novadā.


Interesenti ar šo dokumentu varēs iepazīties Preiļu novada domē un Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv, kā arī būs iespējams par šo dokumentu izteikt savus komentārus un ierosinājumus. Jau augusta domes sēdē Preiļu novada domes deputāti varētu izskatīt šo izstrādāto sabiedrības integrācijas programmu un lemt par tajā norādītajiem ierosinājumiem.


Aicinām priekšlikumus un ieteikumus par sagatavoto dokumentu (PDF) sūtīt uz e-pasts preilinvo@inbox.lv


Jānis Vaivods,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.