Iepirkuma procedūras uzsākšanas ziņojums – “Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Preiļos”

04.06.2009.

1. Komisijas priekšsēdētājs – Jānis Mūrnieks 


2. Komisijas locekļi – Vladimirs Haritonovs, Jevgeņijs Kuzņecovs, Zenta Igolniece


3. Komisijas izveidošanas pamatojums: Rīkojums Nr. 1-5/14


4. Iepirkuma procedūras pasūtītājs: SIA „Preiļu Saimnieks”, Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301       


5. Uzsākot iepirkuma procedūru, saskaņā ar 2009. gada 4. jūnija iepirkuma komisijas sēdes protokola Nr.14  6.3. punktu, iepirkumam piešķirts identifikācijas numuru: PS 2009/05


6. Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


7. Iepirkuma priekšmets – Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Preiļos
(Pēc kandidāta lūguma, nosūtot rakstisku pieprasījumu uz e- pastu – zane.erta@preili.lv,  elektroniski var tikt nosūtīta Instrukcija Pretendentiem par šo iepirkumu)                                 


8. Līguma izpildes termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2009.gada 24.jūlijam.


9.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 08.06.2009., līdz plkst.17:00.


10. Piedāvājumu iesniegšanas nosacījumi:
10.1.Piedāvājumu iesniegt (ievietotu aploksnē ar uzrakstu: SIA „Preiļu Saimnieks” Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..): SIA „Preiļu Saimnieks”, 1.kabinetā, Liepu ielā 2, Preiļos – personīgi vai pa pastu.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.
10.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
10.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
10.4. Piedāvātajiem darbiem pilnībā jāatbilst tehniskajām specifikācijām.
10.5. Līguma izpildes termiņam ir jābūt līdz 2009.gada 24.jūlijam.
10.6. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar likumu un tehniskā un finanšu piedāvājuma formu.
10.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.


11. Prasības pretendentiem
11.1.Pieteikums dalībai iepirkumā (norādot savus rekvizītus, kontaktus, pilnvaroto personu);
11.2.Apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi, kvalitāti, garantijām, kā arī apstiprinājumu tam, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā minētie apstākļi;
11.3.TEP aktualizētājs garantē Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akceptu tehniski ekonomiskajam pamatojumam saskaņā ar ūdenssaimniecības objektu būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
11.4. TEP atbilst Vides ministrijas prasībām un izvirzītajiem pieņēmumiem.


11.5.Pretendentam jāiesniedz:
11.5.1.Pretendenta pieteikums, atbilstoši pieteikuma – finanšu piedāvājuma formai (skat.2.pielikumu);
11.5.2.Valsts ieņēmumu dienesta vai cita nodokļu administrēšanas iestādes Latvijā vai līdzvērtīgas nodokļu administrēšanas iestādes citā valstī, kur pretendents reģistrēts izdota izziņa par nodokļu nomaksu, izsniegta ne agrāk kā divus mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas;
11.5.3.Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes izsniegta izziņa par to, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī ziņas par amatpersonām ar paraksta (pārstāvības) tiesībām, izsniegta ne agrāk kā divus mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas;
11.5.4. Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
11.5.5.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
11.5.6.Būvprakses sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā.


11.6.Pieredze
11.6.1.Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 2 TEP izstrādāšanā pēdējo 5 gadu laikā (5.pielikums)
11.6.2.Pretendentam jānodrošina speciālists ar augstāko ekonomisko izglītību.
11.6.3.Topogrāfisko un ģeoloģisko izpēti ir jāveic attiecīgā jomā sertificētiem speciālistiem.
11.6.4.Pretendents apakšuzņēmējiem drīkst nodot izpildei ne vairāk kā 70% no kopējā darbu apjoma.
11.6.5.Darbu izpildē piesaistot apakšuzņēmējus, piedāvājumu sagatavot, atbilstoši 3. un 4.pielikuma formām.


12. Papildus informācija – SIA „Preiļu Saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, mob.tālrunis 29420589


13. Lēmums par iepirkuma procedūras uzsākšanu: Saskaņā ar 2009.gada 4.jūnija iepirkuma komisijas sēdes protokola Nr.14  6.2., 6.3. un 6.4. punktu – uzsākt iepirkuma procedūru – Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai
Preiļos – un ievietot iepirkuma procedūras uzsākšanas ziņojumu Preiļu novada domes mājas lapā – www.preili.lv 


Komisijas priekšsēdētājs:
J.Mūrnieks


Komisijas locekļi:
V. Haritonovs,
J. Kuzņecovs
Z.Igolniece

Pēdējās izmaiņas: 04.06.2009.