Preiļu novada dome nodod atsavināšanai nedzīvojamo telpu – noliktavu

04.06.2009.

Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „ Nedzīvojamā telpas-noliktavas ēka, Liepājas ielā 52B, Preiļos, kadastra Nr.7601 506 1703, sastāv no vienas neapdzīvojamās ēkas ar kadastra Nr.7601 006 1702 004, kopplatība 853,8 m2.


Ēka atrodas uz citai fiziskai personai piederoša zemes gabala. Nekustamais īpašums saskaņā ar 2007. gada 23. februārī apstiprināto Preiļu pilsētas teritorijas plānojumu (prot.Nr.4.p.l.) atrodas ražošanas apbūves teritorijā.


Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosacītā cena – Ls 14100,00.


Izsoles reģistrācijas maksa – Ls 20.


Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) – Ls 1410,00 Maksāšanas veids – 100% latos.


Izsole notiks 2009. gada 6. jūlijā, plkst. 14.00 Raiņa bulvārī 24, Preiļos.


Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot uz mobilo telefonu 29426188 Nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas loceklim Vitālijam Plivdam.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 1. kab. – klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, informācija pa tālr.: 65322766.


Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2009. gada 6. jūlijā plkst. 11.00.

Pēdējās izmaiņas: 04.06.2009.