Noslēgusies notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Preiļos

20.05.2009.


Šī gada 20. maijā, ar saņemtu pozitīvu valsts komisijas atzinumu, noslēdzās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Preiļos. Pirms atzinuma sagatavošanas, būvvalde bija saņēmusi visus pieprasītos atzinumus un 20. maijā komisijas pārstāvji ieradās rekonstruētajā notekūdeņu attīrīšanas stacijā, kur uz vietas pārbaudīja un novērtēja paveikto.


Rekonstrukcijas darbi tika veikti Kohēzijas projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Preiļos” ietvaros. Rekonstrukcijas darbus veica konsorcijs „SIA Latspas un SIA A Projekts”. Būvdarbi norisinājās no 2008. gada janvāra līdz šī gada aprīlim. Rekonstrukcijas darbu veicēju garantija gan būvdarbiem, gan iekārtām ir 2 gadi. Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa bija 1 972 988 eiro ar PNV (66% Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu sedz valsts un pasūtītājs- SIA „Preiļu saimnieks”).


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Preiļos” ietvaros tika veikti sekojoši darbi:
• Projektēšanas darbi Preiļu attīrīšanas ietaisēm,
• Priekšattīrīšanas ietaišu rekonstrukcija,
• Tilpņu bloka rekonstrukcija,
• Dūņu apstrādes ēkas rekonstrukcija,
• Esošās palīgēkas aprīkošana,
• Esošo otrreizējo nostādinātāju remonts,
• Septisko dūņu pieņemšanas stacijas izbūve,
• Ūdensvada un kanalizācijas tīkli, esošo tehnoloģisko kanālu un cauruļvadu nomaiņa, gaisa vada izbūve,
• Teritorijas labiekārtošana,
• Elektrības pievadu rekonstrukcija; SCADA sistēma,
• Monitoringa un kontroles iekārtu uzstādīšana,
• Laboratorijas aprīkošana,
• Pārbaudes pirms nodošanas,
• Ekspluatējošā personāla apmācība, ekspluatācijas instrukciju sagatavošana,
• Tehnoloģiskā procesa ieregulēšana, nodošana ekspluatācijā.


Būtiskākie ieguvumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas:
• Rekonstruētas vecās un uzstādītas jaunas tehnoloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
• Rekonstruētās attīrīšanas iekārtas bez problēmām varēs kalpot daudzus gadus;
• Uzlabota attīrīšanas procesa kontrole un monitorings;
• Uzlabojusies notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte;
• Veikta teritorijas labiekārtošana utt.


Jūnija beigās valsts komisija sniegs atzinumu arī par dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvi Preiļos, un ar šī atzinuma saņemšanu noslēgsies arī šis Kohēzijas fonda ietvaros īstenotais projekts.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.