Ņemot vērā jaunākās narkotiku izplatības un tirdzniecības tendences, nozaru speciālisti meklē risinājumus profilaksei un efektīvai ārstēšanai

26.05.2009.

Lai izvērtētu esošo situāciju, definētu aktualitātes un problēmas, kā arī piedāvātu iespējamos risinājumus narkomānijas mazināšanai valstī, vakar Sabiedrības veselības aģentūrā (SVA) tikās Veselības, Iekšlietu un Tieslietu ministriju, kā arī Muitas kriminālpārvaldes, Pašvaldību savienības, Rīgas domes un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tikšanās laikā speciālisti apmainījās ar institūciju rīcībā esošo informāciju un pārrunāja šādus ar narkomānijas problemātiku saistītus jautājumus – Latvijas pretnarkotiku politikas izstrāde, situācija narkotisko vielu nelegālās aprites apkarošanas sfērā, muitas ieguldījums narkotiku piedāvājuma mazināšanā, narkotiku nelegālās aprites problēmas Rīgas izklaides vietās, informācijas apmaiņa par jaunajām narkotiskajām vielām un līdzšinējo ziņošanas sistēmu pilnveidošana, narkoloģiskās ārstniecības pakalpojuma pieejamība, profilakses perspektīvas un narkotiku problēma ieslodzījumu vietās. 


Kā uzsvēra SVA direktora vietnieks zinātnes un pētniecības jautājumos Māris Taube – šī sanāksme bija nozīmīga visu nozaru speciālistiem, kuri jau tuvākajā laikā uzsāks darbu pie Narkotiku kontroles un ierobežošanas programmas izstrādes 2010. – 2014. gadam. Kaut arī problēmjautājumu loks ir ļoti plašs un jāņem vērā arī šī brīža ekonomiskā situācija valstī, tomēr sanāksmes laikā izskanēja vairāki problēmu risinājumi un priekšlikumi.
 
Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Muitas kriminālpārvaldes pārstāvji uzsvēra, ka drošībsargājošās institūcijas pēdējo gadu laikā uzsākušas aktīvu darbu, lai mazinātu noziegumu skaitu, kas saistīti ar narkotiku lietošanu un tirdzniecību, un to turpinās darīt arī turpmāk. Darbības rezultātā ir atklātas marihuānas audzēšanas vietas un sintētisko narkotiku ražošanas laboratorijas. Analizējot situāciju, tika uzsvērts, ka mainās narkotiku izplatības tendences – palielinājies heroīna daudzums, kas „izņemts no apgrozības”, savukārt konfiscētais marihuānas daudzums stabilizējies. Tāpat tika ziņots, ka šobrīd konfiscētās nelegālās narkotiskās vielas satur dažādus piemaisījumus, kuru iegāde vēl vairāk apdraud lietotāju dzīvību un veselību.
 
Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs un Veselības ministrija uzsvēra, ka ārstēšanas principi Latvijā tiek nodrošināti tāpat kā citviet Eiropas Savienībā, tomēr būtu nepieciešams izveidot bērniem paredzētu nodaļu, kas ietveru visus ārstēšanas posmus (detoksikācija, motivācija, medicīniskā rehabilitācija); paplašināt ārstēšanas programmas, tās piemērojot arī amfetamīna un kannabiss atkarīgajiem pacientiem; nodrošināt opioīdu atkarīgajiem pacientiem terapijas programmu (metadona) tuvāk personas dzīvesvietai; ārstēšanas procesā iesaistīt sociālos darbiniekus un psihologus, kā arī ieviest ārstēšanas programmas cietumos.
 
Veselības ministrijas pārstāvji arī atgādināja, ka jāstrādā pie preču un pakalpojumu tirdzniecības kontroles interneta vidē, īpaši saistībā ar jaunu narkotisko vielu izplatību. Lai sekmīgi risinātu šo jautājumu, nepieciešams noteikt institūciju, kas būtu atbildīga par interneta uzraudzību, noteikt administratīvās atbildības un kriminālatbildības apmēru un nodrošināt sabiedrības informēšanu.
 
SVA atkarību speciālisti informēja, ka, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas ziņojumos ietverto informāciju, mediju kampaņas un informatīvie bukleti nav uzskatāmi par efektīvāko veidu, kā mazināt psihotropo vielu lietošanas izplatību. Par efektīvākiem pasākumiem atzīts aktīvs darbs izklaides klubos ar jauniešiem, reidi izklaides vietās; drošas skolu vides nodrošināšana – regulāra informācijas sniegšana skolēniem, skolas psihologa darbs un pedagogu izglītošana; informatīvās dienas, pasākumi vecākiem un jauniešu līderu izglītošana; speciālas programmas darbā ar riska grupām, kā arī ģimenes programmas –  līdzatkarīgo atbalsts grupas.
 
Speciālisti vienojās, ka jāturpina drošībsargājošo iestāžu uzsāktais darbs, profilakses aktivitātes jāplāno, izmantojot pētījumu datus, jānodrošina aktīvāka pašvaldību rīcība profilakses darba veikšanā, kā arī jāveicina informācijas tehnoloģiju izmatošana – piemēram, konsultācijām un atbalstam paredzētas jauniešu veidotas mājas lapas.


Informāciju sagatavoja
SVA Komunikācijas daļas
Preses nodaļas vadītāja
Laura Bundule

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2009.