Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu novada 2009.gada futbola sacensību organizēšana”

23.03.2009.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu novada 2009.gada futbola sacensību  organizēšana”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2009/03M.


Pasūtītājs: Preiļu novada dome, Reģ.nr.90000065720, Raiņa bulvāris 24, Preiļi.     


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Paredzamā līgumcena – līdz Ls 5 000,00 (tai skaitā PVN21%).


Līguma izpildes termiņš – līdz 31.12.2009.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 30.03.2009.g. līdz plkst.10.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par ___________) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu: piedāvājumus var iesniegt juridiska vai fiziska persona, pievienojot atsauces par pieredzi organizatoriskajā vai vadošajā darbā sporta jomā, iesniedzot:
 pieteikums dalībai iepirkumā (norādot savus rekvizītus, kontaktus, pilnvaroto personu);
 apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi, kvalitāti, garantijām, kā arī apstiprinājumu tam, ka uz pretendentu neatttiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā minētie apstākļi;
 jāiesniedz pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;
 attiecīgās komercdarbības licences, sertifikāti;
 izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests (VID) vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu un tas nav maksātnespējīgs.
Dokumentu kopijām jābūt apstiprinātām.


Papildus informācija – Preiļu novada sporta metodiķis Leonīds Valdonis, tālr.65322766, 29556446.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma Tehniskā specifikācija : e-pasts: inga.vilcane@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 23.03.2009.