Preiļu novada dome izdara izmaiņas aprūpes mājās sniegšanas kārtībā novada iedzīvotājiem

16.03.2009.

Preiļu novada domes sēdē apstiprināta aprūpes mājās sniegšanas kārtība. Tiesības saņemt aprūpi mājās ir tiem novada iedzīvotājiem, kuri vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt, nevar veikt ikdienas mājas darbus, kurām nav likumīgu apgādnieku vai kuru likumīgie apgādnieki ar pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu atzīti par trūcīgiem vai maznodrošinātiem, kā arī bērniem invalīdiem, kuru ģimenes locekļi objektīvu iemeslu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.


Izdarītās izmaiņas aprūpes mājās sniegšanas kaŗtībā nosaka, ka aprūpe mājās tiek veikta personām, kuras nav nodevušas savas īpašumtiesības trešajām personām un nav noslēgušas uzturlīgumus. Aprūpi mājās sniedz aprūpētāji ar zināšanām un izglītību sociālās aprūpes jomā. 2009. gadā, ņemot vērā budžeta iespējas, aprūpētāju atalgojums ir noteikts 1,90 latu apmērā par vienu darba stundu.


Aprūpes mājās darbu plāno un organizē Sociālā dienesta sociālais aprūpētājs. Aprūpes mājās pakalpojumu kopums ietver personisko aprūpi, ikdienas mājas darbus un papildus darbus pēc vienošanās ar klientu.


Pašvaldība piedāvā trīs aprūpes mājās kompleksus – minimālo kompleksu 21 darba stundu mēnesī, paplašināto kompleksu 31 darba stunda mēnesī un maksimālo kompleksu 42 darba stundu mēnesī.


Lai saņemtu aprūpi mājās, personai vai tās pilnvarotam pārstāvim jāgriežas Preiļu novada domes Sociālajā dienestā un jāiesniedz vajadzīgie dokumenti. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, tiek veikta personas sadzīves apstākļu apsekošana un materiālā stāvokļa izvērtēšana. Lēmumu par aprūpes mājās piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.
Aprūpe mājās netiek nodrošināta personām, kuras slimo ar tuberkulozi aktīvā formā, bīstamām infekcijas slimībām, alkoholismu, kurām nepieciešama diennakts aprūpe un kurām saskaņā ar Civillikumu ir likumīgie apgādnieki – bērni, pilngadīgi mazbērni, kuri ar Sociālā dienesta lēmumu nav atzīti par trūcīgiem vai maznodrošinātiem.


Lai segtu sociālo pakalpojumu faktiskās izmaksas, pakalpojuma saņēmējam par aprūpes mājās pakalpojumiem jāmaksā no 1 lata līdz 10 latiem, kā nosaka Preiļu novada domes saistošie noteikumi „Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Preiļu novadā”.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 16.03.2009.