Par Sabiedrības integrācijas fonda semināriem (Daugavpilī 25. martā)

25.03.2009.

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu 25. martā plkst. 11.00, Daugavpilī, Rīgas ielā 2 (Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs) aicina uz semināru par Sabiedrības integrācijas fonda programmu piedāvājumu nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām 2009.gadā. Seminārā iegūsiet informāciju arī par projektu iesniegumu vērtēšanu, kam pievērst uzmanību, lai labāk varētu sagatavot projektu iesniegumus. Semināra ilgums aptuveni 5 stundas.


Seminārā piedalīsies Agnese Otto, SIF Projektu konkursu nodaļas projektu vadītāja, Sandra Rieksta, SIF sekretariāta direktora vietniece, kā arī citi SIF darbinieki.


Semināra turpinājumā Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un kultūras centra vadītāja Ināra Mukāne sniegs informāciju par Latgales reģiona attīstības aģentūras izsludināto Latgales kultūras programmas projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējuma ietvaros projektu realizēšanai 2009. gadā.


Pēc prezentācijas, lai veicinātu projektu konskursu kvalitāti, Latgales kultūras programmas vērtēšanas eksperts Oskars Zuģickis sniegs konsultatīvus ieteikumus.


  


Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centriem laika posmā no š.g. 24.marta līdz 1.aprīlim rīko bezmaksas informatīvos seminārus par apakšprojektu iesniegumu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta NVO fonda grantu shēmā „NVO darbības atbalsta programma” un apakšprojektu iesniegumu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmā „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”. Semināros informēs arī par grantu shēmām “NVO kapacitātes stiprināšanas programmu”  un “NVO fonda programmu”, kurās konkurss tiks izsludināts š.g. aprīļa beigās.


Informatīvie semināri notiks:
24.martā, plkst. 13.00 Jelgavā Jelgavas domē, Lielā ielā 11
25.martā, plkst. 11.00 Daugavpilī Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrā, Rīgas ielā 2
26.martā, plkst. 11.00 Smiltenē Smiltenes kultūras un sporta centrā, Gaujas ielā 1
30.martā, plkst. 11.00 Ventspilī Skolēnu Jaunrades namā, Lielā ielā 7
1.aprīlī, plkst. 11.00 Rīgā Viesnīcā „Reval Hotel Latvia”, zāle „Gamma”, Elizabetes ielā 57


Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752. Dalība semināros ir bez maksas.


Semināru programma:
11:00 – 13:00
(Jelgavā seminārs sākas 13.00) EEZ grantu shēma
 „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”;
– grantu shēmas mērķi;
– apakšprojektu iesniedzēji un partneri;
– pieejamais finansējums;
– atbalstāmās aktivitātes;
– apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas kārtība.
Finanšu nosacījumi:
– attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;
– apakšprojekta budžets (piemērs);
– apakšprojekta finansēšanas kārtība.
Apakšprojekta iesnieguma sagatavošana (iesnieguma veidlapa, pievienojamie dokumenti), ieteikumi un tipiskākās kļūdas veidlapas aizpildīšanā.


13:00 – 13:30 
Kafijas pauze


13:30 – 15:30
 Vispārīga informācija par NVO fonda grantu shēmām – „NVO kapacitātes stiprināšanas programma”, „NVO projektu programma”
„NVO darbības atbalsta programma”:
– grantu shēmas mērķi;
– apakšprojektu iesniedzēji;
– pieejamais finansējums;
– atbalstāmās aktivitātes;
– apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas kārtība.
Finanšu nosacījumi:
– attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;
– apakšprojekta budžets (piemērs);
– apakšprojekta finansēšanas kārtība.
Apakšrojekta iesnieguma sagatavošana (iesnieguma veidlapa, pievienojamie dokumenti), ieteikumi un tipiskākās kļūdas veidlapas aizpildīšanā.
 Jautājumi un atbildes


Grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautībām, kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību, līdzfinansējot apakšprojektus grantu shēmas atbalsta jomās.


Grantu shēmas atbalsta jomas ir:
1. mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības kapacitātes stiprināšana,
2. atbalsts mazākumtautību kultūras jautājumiem,
3. atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju,
4. atbalsts literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām uz latviešu valodu un no latviešu valodas un mazākumtautību valodās,
5. atbalsts pasākumiem plašākās sabiedrības informēšanai par sabiedrības etniskās integrācijas jautājumiem,
6. atbalsts ārpusskolas pasākumu programmām ar mērķi veicināt sadarbību starp dažādu tautību skolēniem.


Apakšprojektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kapitālsabiedrības vai atvasinātas publiskas personas, kā arī LR izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes.


Apakšprojektu iesniedzēji var darboties individuāli vai sadarbībā ar partnerorganizācijām. Partneri var būt Latvijas Republikas vai citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai šādu personu apvienība, tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde. Partnerība ar donorvalstu – Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas – organizācijām ir īpaši atbalstāma.


Kopējais pieejamais finansējums šajā konkursā ir 688 236 EUR. Ne vairāk kā 40% grantu shēmas līdzfinansējuma jeb 275 294 EUR piešķir apakšprojektiem 1. grantu shēmas atbalsta jomā, ne vairāk kā 20 % jeb 137 647 EUR piešķir apakšprojektiem 6. grantu shēmas atbalsta jomā, pārējo grantu shēmas līdzfinansējumu piešķir grantu shēmas atbalsta jomām 2. – 5. Maksimālais finansējums vienam apakšprojektam var būt līdz 30 000 EUR, minimālais finansējums nav noteikts. Pieprasītais līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Apakšprojekta norises maksimālais ilgums nedrīkst pārsniegt 2010.gada 30.jūniju. Apakšprojektu iesniegšanas termiņš ir divi mēneši no konkursa izsludināšanas datuma.


Grantu shēmas “NVO darbības atbalsta programma” mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju darbību demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas organizācijas, kuras vēlas saņemt finansējumu savas regulārās darbības nodrošināšanai turpmāko 16 mēnešu laikā, ja organizācijas līdz šim ir sekmīgi darbojušās pilsoniskās sabiedrības attīstībā un vēlas šo darbību turpināt. Lai varētu pretendēt uz finansējumu no šīs programmas, organizācijai ir jāiesniedz ilgtermiņa darbības plāns, kurā jāsniedz informācija, kā organizācija plāno strādāt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā, un detalizēta organizācijas darba programma pirmajiem četriem mēnešiem. Ja iesniegumu apstiprina, organizācija sagatavo detalizētu savas organizācijas darba programmu nākamajam gadam un uz tās pamata saņem finansējumu organizācijas regulārās darbības nodrošināšanai. Darba programmas īstenošana ir priekšnosacījums, lai organizācijas regulārās darbības izdevumi tiktu atzīti par attiecināmiem. Šīs grantu shēmas ietvaros finansējumu darbības atbalstam var saņemt biedrības un nodibinājumi, kā arī sociālie partneri: darba devēju organizācijas un arodbiedrības. Partnerībā iesniegtie darbības atbalsta iesniegumi netiek atbalstīti. Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas gūt atbalstu savai darbībai gan nacionāla mēroga, gan vietēja mēroga nevalstiskajām organizācijām, programmas ietvaros tiks organizēti divi atsevišķi apakškonkursi – viens nacionālā mēroga nevalstiskajām organizācijām, otrs – vietējā vai reģionālā mēroga nevalstiskajām organizācijām. Kopējais šajā konkursā pieejamais finansējums ir 168 501,00 EUR, no tiem 50% jeb 84 250,50 EUR ir rezervēti nacionāla mēroga organizācijām un 50% jeb 84 250,50 EUR – vietēja vai reģionāla mēroga organizācijām. Finansējums vienai organizācijai ir no 9 600 līdz 24 000 EUR gadā, kas ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Apakšprojektu iesniegšanas termiņš ir 2009.gada 13.maijs plkst. 17:00.


Abās grantu shēmās apakšprojektu iesniedzējiem jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ne vairāk kā pusi līdzfinansējuma var veidot ieguldījums natūrā (iekārtu, materiālu vai telpu piešķīrums, izpētes vai profesionāla rakstura darbības vai neapmaksāts brīvprātīgs darbs).


Detalizētāka informācija par apakšprojektu konkursiem un apakšprojektu iesnieguma veidlapas pieejamas Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Brīvības ielā 40-39, vai fonda interneta mājas lapā: www.lsif.lv.


Informējam, ka izdales materiāls (prezentācijas) būs pieejams semināra norises vietā papīra formātā, grantu shēmas „NVO darbības atbalsta programma” Ministru kabineta noteikumi Nr. 609 un to pielikumi (apakšprojekta iesnieguma veidlapa un budžets) un grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” Ministru kabineta noteikumu projekts pieejami Sabiedrības integrācijas fonda interneta mājas lapā http://www.lsif.lv.


Aicinām visus interesentus piedalīties informatīvajos semināros! Lūdzam izplatīt šo informāciju Jūsu iespēju robežās!


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.