Kāpēc par konfiscētajām akcīzes precēm vēl jāmaksā akcīzes nodoklis

12.03.2009.


LATGALES REĢIONĀLĀ IESTĀDE
Reģ. Nr.90000667553, Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406211, fakss 65406335
e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv; www.vid.gov.lv


Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālā iestāde bieži saņem iedzīvotāju jautājumus, kāpēc pēc vainīgās personas  saukšanas pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā un akcīzes preču konfiskācijas, nākas budžetā vēl maksāt akcīzes nodokli un soda naudu.  Skaidrojumu sniedz VID Latgales reģionālas iestādes Nodokļu kontroles pārvaldes priekšniece Irēna Grate.


Latvijas Republikā aizliegts ražot, izmantot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt akcīzes preces, par kurām nav samaksāts akcīzes nodoklis un kuras nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām. Tātad, ja persona veic jebkuras darbības ar akcīzes precēm, neievērojot likuma „Par akcīzes nodokli” noteikumus, tajā skaitā veic akcīzes preču nedeklarētu ievešanu valstī, veic akcīzes preču nereģistrētu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot akcīzes preces, veic jebkuras citas darbības ar akcīzes precēm, par kurām nav samaksāts nodoklis, Valsts ieņēmumu dienests aprēķina nesamaksātās akcīzes nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.


Par akcīzes preču neatļautā daudzuma ievešanu vai akcīzes preču aprites noteikumu neievērošanu iekšzemē, vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.  Tādām valsts iestādēm kā VID, VRS, Valsts policija ir tiesības sastādīt administratīvos protokolus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt akcīzes preces. Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu (169.3.p.) par ar akcīzes nodokli apliekamo preču  iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas noteikumu pārkāpšanu, fiziskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces, kā arī var konfiscēt preču pārvietošanai izmantotos transportlīdzekļus. Akcīzes preču konfiskācija neatbrīvo konkrēto personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli” un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.


Informācija par citu dienestu sastādītajiem administratīvajiem protokoliem akcīzes preču aprites noteikumu neievērošanas gadījumos nonāk Valsts ieņēmumu dienestā, kurš tad arī aprēķina nodokli un soda naudu par konfiscētajām akcīzes precēm.  Akcīzes nodokļa auditu par konfiscētām akcīzes precēm var veikt  trīs gadu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to konfiskāciju.


Daži reāli piemēri:


• Fiziska persona mēģināja ievest 4000 cigaretes  (200 paciņas) no Krievijas Federācijas, tās no muitas kontroles noslēpjot automašīnas salonā dažādos slēpņos.  Muitas darbinieki personai sastādīja administratīvo pārkāpuma protokolu. Izskatot lietu, tika pieņemts lēmums sodīt pārkāpēju, piemērojot naudas sodu  Ls 145 un konfiscējot cigaretes.  Pēc akcīzes audita veikšanas aprēķināts tika akcīzes nodoklis Ls 95,80 un soda naudas (50% apmērā no nodokļa summas), t.i., Ls 47,90. Tātad  pārkāpējam 4000 cigarešu ievešanas mēģinājums „izmaksāja” Ls 288,70.


• Valsts policija sastādīja administratīvo protokolu kādai personai par 200 litru dīzeļdegvielas nelikumīgu pārvietošanu. VID aprēķināja akcīzes nodokli Ls 46,80 un soda naudu  Ls 23,40.


• Kādai personai konfiscēts degvīns 20 litri, no tiem 2 litri izmantoti ekspertīzes veikšanai, par kuriem nodoklis netiek aprēķināts.  Aprēķinātais akcīzes nodoklis 18 litriem – Ls 57,76, bet soda nauda – Ls 28,88.


• Konfiscēts spirts 200 litri (no tiem 5 litri izmantoti ekspertīzes veikšanai). Aprēķinātais akcīzes nodoklis nomaksai budžetā Ls 1554,05, soda nauda Ls 777,03.


2008.gadā VID Latgales reģionālā iestāde par konfiscētajām akcīzes precēm nomaksai budžetā aprēķināja  vairāk nekā 50 tūkst.Ls.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs
tālr.65406211, fakss 65406335


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.