Pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas pasākumiem

10.03.2009.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra š.g. 10.martā izsludina atklātu projektu iesniegumu atlases četras kārtas 3.4.4.1.aktivitātē “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Aktivitātes mērķis ir paaugstināt mājokļu energoefektivitāti daudz¬dzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.


Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 16 634 764,16 latu: 1.projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais finansējums ir 4 000 000 latu, 2.atlases kārtai – 4 000 000 latu, 3.atlases kārtai –  4 000 000 latu, 4.atlases kārtai – 4 634 764,16 latu.


Aktivitātes ietvaros tiks segti līdz 50% no kopējām attiecināmajām mājas siltināšanai veiktajām izmaksām. Vienas mājas siltināšanai maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms ir līdz 100 000 latiem, nepārsniedzot 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru. Finansējumu varēs saņemt daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas.


Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņi:
    1.atlases kārtai no 2009.gada 14.aprīļa – 2009.gada 14.maijam (ieskaitot)
    2. atlases kārtai no 2009.gada 15.maija – 2009.gada 15.jūnijam (ieskaitot)
    3. atlases kārtai no 2009.gada 16. jūnija – 2009.gada 16.jūlijam (ieskaitot)
    4. atlases kārtai no 2009.gada 17.jūlija – 2009.gada 17.augustam (ieskaitot)


Projektu iesniegums jāiesniedz: Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, Mucenieku ielā 3, 201. kab., Rīgā, LV- 1010 (personīgi darba dienās no 8:30 – 17:00 vai pa pastu, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: bema@bema.gov.lv elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu).


Ministra kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumus nr.138 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi””, kā arī citus aktivitātei saistošos dokumentus un informāciju par semināriem var iegūt http://esfondi.bema.gov.lv (sadaļās „Aktivitātes” un „Semināri”).


Konsultācijas par aktivitāti: Signe Kajaka, tālr.: 67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@bema.gov.lv, fakss 67041961.


Informāciju sagatavoja:
Kristīne Rolle,
BEMA ES struktūrfondu ieviešanas departamenta
Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.