Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Serveru un programmatūras piegāde un uzstādīšana Preiļu novada domē”

10.03.2009.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Serveru un programmatūras piegāde un uzstādīšana Preiļu novada domē”, saskaņā ar Darba uzdevumu.


Identifikācijas Nr. PND 2009/02 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Paredzamā līgumcena – līdz Ls 6 000,00 (tai skaitā PVN21%).


Līguma izpildes termiņš – līdz 2009. gada 20. maijam.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 17.03.2009.g. līdz plkst.10.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus iesniegt (ievietotus aploksnē ar uzrakstu: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..): Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu:
 pieteikums dalībai iepirkumā (norādot savus rekvizītus, kontaktus, pilnvaroto personu);
 apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi, kvalitāti, garantijām, kā arī apstiprinājumu tam, ka uz pretendentu neatttiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā minētie apstākļi;
  jāiesniedz pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;
 UR izziņa, kas izdota ne agrāk kā divi mēneši pirms piedāvājuma iesniegšanas;
 Iepirkuma Darba uzdevumā norādīto ražotāju apstiprinātas autorizētu dīleru sadarbības līgumu kopijas vai apliecinājumi;
 izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu un tas nav maksātnespējīgs.
Dokumentu kopijām jābūt apstiprinātām.


Papildus informācija – Preiļu novada domes IT centra vadītājs Juris Erts, tālr. 65321748, 29419475, juris.erts@preili.lv .


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija (piegādātājs norādot savus rekvizītus un kontakttālruņus, atsūta pieprasījumu uz e-pastu: inga.vilcane@preili.lv).


 

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2009.