Daugavpils Universitātē notiks uzņēmēju un zinātnieku sadarbības seminārs

26.02.2009.

  


Ceturtdien, 26. februārī, plkst.12.30 Daugavpils Universitātē (DU) notiks uzņēmēju un zinātnieku sadarbības seminārs „Tehnoloģiju pārnese – inovatīvo risinājumu iespējas konkurētspējas paaugstināšanai”, informē projekta „Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts” vadītāja Ieva Boļakova. Semināra mērķis ir informēt potenciāli ieinteresētos uzņēmējus par DU pētniecisko potenciālu, sekmēt uzņēmējos izpratni par intelektuālā īpašuma izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībā, veidot un nostiprināt kontaktus, plānojot turpmāko sadarbību.


Pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti ar Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta (DU TPK) darbību, valdības programmu ekonomiskās krīzes pārvarēšanai, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) uzņēmēju plānu Latvijas ekonomikas stimulēšanai, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) programmu uzņēmējdarbības veicināšanai un informatīvā centra „Europe Direct Latgale” Daugavpilī darbību.


DU TPK darbības mērķis ir sniegt pētniecības pakalpojumus atbilstoši uzņēmēju vajadzībām, veicināt sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem, nodrošināt zinātnieku un pētnieku intelektuālā īpašuma aizsardzību, kā arī sekmēt zinātnisko institūciju pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā.


„DU TPK piedāvā augsti tehnoloģisko uzņēmumu un organizāciju tehnoloģiju pārneses veicināšanu Latvijas un starptautiskajos tirgos, pasākumu, kas saistīti ar tehnoloģiju eksportu, realizāciju, tehnoloģiju pārneses procesa informatīvo un metodisko atbalstu un intelektuālā īpašuma aizsardzības pakalpojumu sniegšanu. Pašlaik tiek veidota datu bāze, kurā būs apkopota publiski pieejama informācija par DU zinātnisko institūtu un centru pētījumu virzieniem, sasniegumiem un zinātniskajām kompetencēm. Šī informācija uzņēmumiem un organizācijām palīdzēs pasūtīt nepieciešamos pētījumus un/vai ieviest ražošanā jaunas tehnoloģijas,” skaidro DU TPK vadītājs Sergejs Gerbreders


Seminārs notiek š. g. 26.februārī plkst.12.30 Daugavpils Universitātē, 115. auditorijā, Parādes ielā 1, ES ERAF finansētās programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” projekta „Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju Pārneses Kontaktpunkts” (TPK/2.1.2.1.2/08/01/009) ietvaros.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, t/f.: +371 654 21243
Papildus informācija:
Sergejs Gerbreders, Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
e-pasts:
sergejs.gerbeders@du.lv,
Tālr.: +371 29482227
Parādes ielā 1, 123.kab.
Daugavpils Universitāte


В Даугавпилсском Университете состоится семинар сотрудничества между предпринимателями и учёными


В четверг, 26 февраля, в 12.30 в Даугавпилсском Университете (ДУ) состоится семинар сотрудничества между предпринимателями и учёными «Перенос технологий – возможности инновативных решений повышения конкурентоспособности», информирует руководитель проекта «Бюро по трансферту технологий Даугавпилсского Университета» Иева Болякова. Цель семинара – информировать потенциально заинтересованных предпринимателей об исследовательском потенциале ДУ, способствовать пониманию предпринимателей в использовании интеллектуального потенциала в развитии предпринимательской деятельности, создать и укрепить контакты, планируя дальнейшее сотрудничество.


Участники мероприятия будут познакомлены с деятельностью Бюро по трансферту технологий Даугавпилсского Университета (БТТ ДУ). Кроме этого они познакомятся с программой правительства по преодолению кризиса, с планом предпринимателей Латвийской торговой и промышленной камеры (ЛТПК) по стимулированию Латвийской экономики, с программой Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) по способствованию предпринимательской деятельности и работой информационного центра „Europe Direct Latgale” в Даугавпилсе. Цель деятельности БТТ ДУ – предлагать исследовательские услуги согласно нуждам предпринимателей, способствовать сотрудничеству между учёными и предпринимателями, обеспечить защиту интеллектуального потенциала учёных и предпринимателей, а так же способствовать внедрению в производство результатов исследований научных институций.


«БТТ ДУ предлагает способствование трансферта технологий высоко технологических предприятий и организаций на Латвийском и международных рынках, реализацию мероприятий, связанных с экспортом и реализацией технологий, информационной и методической поддержкой процесса трансферта технологий и услуги защиты интеллектуального потенциала. На данный момент создаётся база данных, в которой будет обобщена публично доступная информация о направлениях исследований, достижениях и научных компетенциях научных институтов и центров ДУ. Эта информация для предприятий и организаций поможет заказать необходимое исследование и/или  внедрить в производство новые технологии», поясняет  руководитель БТТ ДУ Сергей Гербредер.


Семинар состоится 26 февраля  в 12.30 в Даугавпилсском  Университете, в 115 аудитории, ул. Парадес 1, в рамках проекта «Бюро по трансферту технологий Даугавпилсского Университета», который финансирует программа ЕC ERAF «Предпринимательская деятельность и инновации» (TPK/2.1.2.1.2/08/01/009).


Информацию подготовил:
Харийс Вуцинс,  компания „13.STĀVS”
эл. почта :
harijs@13stavs.lv, т. +371 654 21243
Дополнительная информация:
Сергей Гербредер, Бюро по трансферту технологий.
эл. почта:
sergejs.gerbeders@du.lv, т. +371 29482227
Даугавпилсский Университет, ул. Парадес 1, 123 каб.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.