Darba apjoms Preiļu novada bāriņtiesā palielinās

24.02.2009.

Aizvadītajā gadā Preiļu novada bāriņtiesā sagatavotas un novadītas 43 sēdes, pieņemti 86 lēmumi. 2007. gada laikā bāriņtiesa bija pieņēmusi 65 lēmumus. Tas liecina, ka darba apjoms ir palielinājies.


Pagājušajā gadā mēnesī vidēji tika sagatavotas 7 lietas, kuras prasīja sīku informāciju par izskatāmo jautājumu un dažādu materiālu apkopojumu. Vispozitīvākās ir tās sēdes, kuru lēmums paredz vecākam atjaunot aprūpes tiesības. Pagājušajā gadā tādi bija četri vecāki.


Bāriņtiesa 2008.gadā ir izskatījusi 100 iesniegumus un sūdzības, 6 personām atņemtas bērna aprūpes tiesības, 17 bērniem sameklētas citas mājas. Vienai mātei ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, vēl vienai mātei bāriņtiesa iesniegusi prasības pieteikumu tiesā. 5 rīcībnespējīgām personām aizvadītajā gadā iecelts aizgādnis.


Šobrīd Preiļu novada bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 53 bērni, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe un 25 aizbildnībā esošas personas. Pirmo reizi 5 bez vecāku gādības palikuši bērni ievietoti audžuģimenēs.


Saskaņā ar likumu bāriņtiesas pārstāvim jāpiedalās arī rajona tiesas sēdēs, jāsagatavo atzinumi vai paskaidrojumi, ja tas ietilpst bāriņtiesas kompetencē. 2008.gadā tika apmeklētas 15 rajona tiesas sēdes un 2 apgabaltiesas sēdes.


Aizvadītajā gadā centāmies pilnveidot starpinstitucionālo sadarbību, jo novadā visi priekšnoteikumi tam ir: izveidota pašvaldības policija, aktīvi darbojas sociālais dienests, kur strādā arī sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, skolās darbojas psihologi, atbalstu darbā sniedz arī skolu klašu audzinātāji. Šogad darbs starp dažādu institūciju speciālistiem jāpilnveido, un lielāku atbalstu mēs vēlamies saņemt no pašiem vecākiem. Bieži vien problēmas ģimenēs risina visas iespējamās iestādes, bet paši vecāki nedara neko.


Bāriņtiesai nākas secināt, ka bieži vecāki pret bērniem pielieto emocionālo vardarbību, dažos gadījumos ir konstatēta arī fiziskā vardarbība. Diemžēl, līdzīgi daudzos gadījumos rīkojas arī bērni pret saviem vienaudžiem. Lai veicinātu savstarpējo iecietību skolēnu vidū, skolām tiek piedāvāts iesaistīties vienaudžu iecietības programmā „Drosme draudzēties”.


Gribu atkārtoti pievērst sabiedrības uzmanību tam, ka joprojām daudziem Preiļu novada bērniem nav nodrošināti normāli dzīves apstākļi. Pagājušajā gadā papildus uzskaitē bāriņtiesā ir nonākušas 11 ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, tāpēc aicinām atsaukties tās ģimenes, kuras varētu uzņemties aizbildnību vai veikt audžuģimenes funkcijas bez vecāku gādības palikušiem bērniem.


Anda Mihailova,
Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Pēdējās izmaiņas: 24.02.2009.