Par iespējām saņemt Lauku attīstības fonda garantijas

10.02.2009.

Valsts akciju sabiedrība „Lauku attīstības Fonds” (turpmāk tekstā Fonds) garantē lauku un lauksaimniecības attīstībai izsniegtus kredītus, ja kredīta ņēmējam pietrūkst kredīta nodrošinājuma. Fonds garantē to banku kredītus, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumu ar Fondu. Pašlaik tās ir Hipotēku un zemes banka, SEB banka, Swedbanka, Parex banka, Latvijas Krājbanka, Ge Money Bank, Uni Credit Bank, DnB NORD banka. Fonds ir gatavs sadarboties arī ar citām Latvijas bankām.
 
Garantijas piešķiršanas kārtība
 
 Kredīta ņēmējs iesniedz bankā kredīta pieteikumu, kuru banka izvērtē un lemj par kredīta piešķiršanas iespējām.
Ja banka atzīst aizdevuma izsniegšanas iespēju, bet kredīta ņēmējam trūkst kredīta nodrošinājuma, banka vēršas pie Fonda ar iesniegumu par kredīta garantijas piešķiršanu.


Fonds izskata bankas iesniegumu, izvērtē tā pamatotību, nodrošinājuma nepieciešamību un ne vēlāk kā 20 dienu laikā iesniedz bankai savu lēmumu.


Ja Fonds ir nolēmis piešķirt garantiju, tad Fonds noslēdz ar banku un kredīta ņēmēju trīspusēju garantijas līgumu.


Fonda garantiju lielums tiek noteikts procentos no kredīta pamatsummas, nepārsniedzot maksimāli noteiktās summas.


Par garantijas saņemšanu kredīta ņēmējam, atkarībā no Fonda noteiktā garantijas riska, tiek noteikta vienreizēja maksa par garantijas piešķiršanu 0,5 % līdz 2 % apmērā no sākotnēji garantētās summas, kuru tas iemaksā Fonda norādītajā kontā.
Garantijas maksas lielums ir atkarīgs no garantijas ilguma, kopējā kredītu garantiju apjoma, pašu kapitāla īpatsvara bilancē, naudas plūsmas un kredīta ņēmēja vērtējuma.


Gadījumā, ja Fonds ir pieņēmis lēmumu par garantijas atteikšanu, tad tam ir jābūt pamatotam.


Fonds ar kredīta ņēmēju nekontaktējas, izņemot gadījumus, ja bankas nevar sniegt Fondam nepieciešamo papildu informāciju jeb nepieciešama kreditējamā uzņēmuma (saimniecības) apskate.


Fonds sniedz garantijas investīciju aizdevumiem lauksaimniecības uzņēmumiem (iekārtas, tehnika, ilggadīgo stādījumu ierīkošana), lauku teritorijas attīstības veicināšanas aizdevumiem (ražošanas daudzveidošana, pakalpojumu sniegšana, lauku tūrisms un amatniecība), lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošanai, lauksaimniecības zemes iegādei, apgrozāmiem līdzekļiem  lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī citiem pasākumiem un aktivitātēm, kuri saistīti ar lauku un lauksaimniecības attīstību.


Sīkāka informācija par garantējamajiem pasākumiem un garantiju apjomiem pieejama Fonda mājas lapā www.lafo.gov.lv.

Sākot ar šā gada februāri, Fonds garantē:
• apgrozāmo līdzekļu iegādi zivsaimniecībai 80% apmērā no kredīta, bet ne vairāk kā 158 tūkstošus latu;
• apgrozāmo līdzekļu iegādi kooperatīviem un lauksaimniecības produktu pārstrādei 80% apmērā no kredīta, bet ne vairāk kā 500 tūkstošus latu.
 
Fonds nepieciešamības gadījumā, pēc bankas pieprasījuma, sniedz papildu garantijas par aizdevumiem globālās finanšu krīzes dēļ īslaicīgās finansiālās grūtības nonākušiem uzņēmumiem. Šajos gadījumos garantijas apjoms kopā ar jau iepriekš izsniegtajām un spēkā esošajām garantijām nevar pārsniegt 70 % no kredīta pamatsummas atlikuma un nevar būt lielāks par 500 tūkstošiem latu. 


Turpmāk Fonds garantēs arī garantiju sniegšanu galvinieka (kredītiestādes) sniegtam galvojumam par komersantiem, kuri Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos.
 
Papildu informācija:
Lauku attīstības fonda interneta mājas lapā
www.lafo.lv
Preiļu pagasta centrā – pie lauku attīstības speciālistes  Lidijas Veigules


 

Pēdējās izmaiņas: 10.02.2009.