Preiļu novada domes budžets samazinājies par 28%

06.02.2009.

Preiļu novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 2009. gadā plānoti 2706 286 latu apmērā, izdevumi – 2 729 620 latu, līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 2 3334 latu. Salīdzinot ar 2008. gadu, kad pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja 3 743 677 latus, šogad Preiļu novada domes budžets ir samazinājies par 28%.


Pašvaldības budžetu pārsvarā sastāda nodokļu ieņēmumi, bet prognozes liecina, ka šogad, salīdzinājumā ar 2008. gadu, Preiļu novada domes nodokļu ieņēmumi varētu būt 2 456 886 lati, tas ir, par 18% mazāk nekā pērn.


Par prioritāti Preiļu novadā smagās ekonomiskās situācijas laikā ir noteikta iedzīvotāju sociālā aizsardzība un pabalstu izmaksas mazturīgajām iedzīvotāju kategorijām, bet samazināti izdevumi citās jomās. Pašvaldībā un pašvaldības iestādēs ir samazināts algas fonds, domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram par 10% samazināts atalgojums, strādājošajiem ir noņemtas piemaksas par papildus veicamajiem darbiem, samazināts atalgojums komisiju locekļiem, likvidētas dažas štata vietas, samazināti izdevumi visām domes iestādēm un struktūrvienībām, apgaismojums novada ielās darbojas ekonomiskajā režīmā.


Izdevumu sadaļā vislielākais līdzekļu apjoms šajā gadā tiek plānots izglītības iestāžu darba nodrošināšanai. Izglītībai paredzētie izdevumi, salīdzinot ar 2008. gadu, samazināti par 33% un sastāda 984 947 latus jeb 36% no kopējā budžeta apjoma. No izglītībai paredzētajiem izdevumiem 345 992 lati tiks atvēlēti pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” darbības nodrošināšanai, tai skaitā arī pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Preiļu 1. pamatskolas izdevumi samazināti par 25%, Preiļu 2. vidusskolas – par 22%, Preiļu Valsts ģimnāzijai šogad plānots izdevumu samazinājums par 30%.


Salīdzinājumā ar 2008. gadu šogad līdzekļu pieaugums ir plānots sociālajiem pabalstiem. Sakarā ar bezdarba pieaugumu un ekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī ir paaugstināts pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, savukārt pašvaldība dažādām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju kategorijām nodrošina vēl citus pabalstus. Dažāda veida pabalstiem ir paredzēti 190 000 latu, tas ir par 2,5% vairāk nekā 2008. gadā un kopā sastāda 68% no sociālajai aizsardzībai paredzētā līdzekļu apjoma. Ņemot vērā garantētā minimālā ienākuma pieaugumu un personu skaita palielināšanos, kurām nepieciešama sociālā palīdzība, deputāti ir pārskatījuši piešķiramo pabalstu veidus un izdarījuši izmaiņas domes saistošajos noteikumos, paaugstinot dažus pabalstu veidus, par ko informēsim iedzīvotājus sīkāk nākošajā avīzes numurā.


Pašvaldības infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanai 2009. gadā paredzēts finansējums 167 514 latu apmērā, kas ir 8,15% attiecībā pret pagājušo gadu. Līdzekļi ir paredzēti ielu apgaismojumam un apgaismojuma sistēmas renovācijai, labiekārtošanas objektu uzturēšanai un līdzfinansējuma nodrošināšanai energoefektivitātes pasākumiem pilsētas daudzdzīvokļu mājās.


Šogad par 50% samazināta mērķdotācija pašvaldībai no valsts autoceļu fonda, tāpēc ievērojami mazāk būs līdzekļu ielu un ceļu uzturēšanai. Pašvaldībai jāatsakās no iepriekš plānotās Rēzeknes ielas renovācijas projekta, kas bija paredzēts šajā gadā, un jāatliek uz nākotni citi plānotie pilsētas ielu un laukumu renovācijas darbi.


Tā kā veselības aprūpi novadā nodrošina SIA „Preiļu slimnīca” un ģimenes ārstu prakses, pašvaldības plānotie izdevumi veselības aprūpei sastāda 11 254 latus. 


Atpūtai, kultūrai un reliģijai 2008. gadā ir atvēlēti 337 409 lati, kas ir par 33% mazāk nekā pagājušajā gadā. Kultūras centrs savas darbības nodrošināšanai saņems par 41% mazāk finansējuma, bibliotēka – par 26% mazāk nekā pagājušajā gadā, bet par 43% samazināts sporta aktivitāšu un pasākumu organizēšanai paredzētais finansējums.


Lai nodrošinātu sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus novadā, budžetā paredzēti 65 816 lati, kas sastāda 75% no pagājušā gadā izlietotajiem līdzekļiem. 


Novada pamatbudžeta samazinājumu ietekmējusi smagā ekonomiskā situācija valstī un izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā.Nozaru izdevumi 2009. gadā


 


 


 


 


2008. gads


2009. gads


%


Vispārējie valdības dienesti


732414


609943


83,28


Aizdevumu atmaksa


217252


200378


92,23


Sabiedriskā kārtība un drošība


87405


65816


75,30


Ekonomiskā darbība


12954


73000


563,53


Vides aizsardzība


115698


0


0,00


Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana


2054429


167514


8,15


Veselības aprūpe


10695


11254


105,23


Atpūta, kultūra un reliģija


757643


337409


44,53


Izglītība


1478107


984947


66,64


Sociālā aizsardzība


699368


279359


39,94


 


 


 


 


Kopā


6165965


2729620


44,27


Preiļu novada domes budžets 2009. gadam, PDF


Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 06.02.2009.