Pārtrauc iepirkuma procedūru par Preiļu novada pansijas izveidošanu

29.01.2009.

Iepazīstoties ar Preiļu novada domes izpilddirektora Vladimira Ivanova sniegto informāciju par atklāta konkursa „Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana, Jaunatnes ielā 1, Līčos (Preiļu novada pansijas izveidošana)” procedūras norisi un ņemot vērā valstī esošo ekonomisko situāciju un atklāta konkursa pasūtītāja Preiļu novada domes apstiprināto budžetu 2009.gadam, Preiļu novada domes deputāti 2009. gada 29. janvāra ārkārtas domes sēdē nolēma pārtraukt šī iepirkuma procedūru.


Tiek plānots, ka darbs pie pansijas izveidošanas tomēr neapstāsies, bet tas turpināsies vairākās kārtās, izmantojot 2008. gadā šiem darbiem saņemtos valsts līdzekļus un piesaistot ES fondu līdzekļus. Ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ar projekta pieteikumu „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā”. Ja šis projekts tiks atbalstīts, tad ēkas Jaunatnes ielā 1, Līčos trešajā stāvā izvedos krīzes centru. Kopējās šī projekta attiecināmās izmaksas sastāda Ls 235 439, tai skaitā no kurām 85 % ERAF finansējums (Ls 200 123,15) un 15% (Ls 35 315,85) pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta priekšfinansēšana tiks paredzēt no pašvaldības budžeta 2010. gadā. Lai piedalītos šajā konkursā ir nepieciešams izstrādāt arī Preiļu novada pansijas 3. stāva veicamo darbu tāmes, lai to pārveidotu par Preiļu novada Krīzes centru, tāpēc Preiļu novada domes deputāti 2009.gada 29. janvārī nolēma slēgt līgumu ar SIA „Arhis” par Preiļu novada pansijas 3.stāva veicamo darbu tāmes izstrādi. Kopējā paredzētā līguma summa Ls 440, tai skaitā PVN 21% un šie līdzekļi tiks paredzēti no domes 2009. gada budžeta. Tieši SIA „Arhis” 2008. gadā izstrādāja tehnisko projektu „Preiļu novada pansija”.


2008. gadā vidū tika izsludināts atklāts konkurss „Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana, Jaunatnes ielā 1, Līčos (Preiļu novada pansijas izveidošana)”, tas paredzēja šajā ēkā pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas izveidot Preiļu novada pansiju. No 3 konkursa dalībniekiem par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts SIA „Latspas” piedāvājums, tomēr konkursā zaudējušās firmas, izmantoja likumā noteiktās tiesības un Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas lēmumu pārsūdzēja Iepirkumu uzraudzības birojā. Par šo iepirkumu jau kopš 2008. gada augusta turpinās tiesvedība un tāpēc 2008. gadā neizdevās noslēgt līgumu un iesākt rekonstrukcijas darbus. Apstiprinātajā Preiļu novada 2009. gada budžetā šī projekta realizācijai ir pieejami tikai 28% no sākotnēji paredzētās iepirkuma līgumcenas.

Pēdējās izmaiņas: 29.01.2009.