Aktuāla informācija lauku zemes izpircējiem

21.01.2009.

2009. gads ir pēdējais gads lauku zemes izpirkšanai, tādēļ, lai lauku zemes izpirkšanas process noritētu sekmīgi, zemes izpircējiem ir nepieciešams ievērot dažus svarīgus termiņus.


Pirmkārt, ir jāpārliecinās, vai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts zemes robežu plāns. Katrs lauku zemes izpircējs šo informāciju var pārbaudīt Valsts zemes dienesta (VZD) mājas lapā, sadaļā Publikācijas un statistika/Statistika par VZD reģistros uzkrāto informāciju, tabulā “Pārskats par Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautajām un ar nosacījumu iekļautajām zemes vienībām”. Personas var arī sazināties ar mērnieku, kurš izgatavo viņa zemes robežu plānu, un painteresēties par robežu plāna izstrādes norisi.


Otrkārt, līdz 2009. gada 31. augustam lauku zemes izpircējiem ir jāiesniedz VZD reģionālās nodaļas birojā iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Atkarībā no saņemto iesniegumu skaita, VZD reģionālā nodaļa lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņems mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30. oktobrim.


Treškārt, ja persona ir izpildījusi visas noteiktās prasības, tad pēc VZD lēmuma saņemšanas, tā var doties uz Hipotēku un zemes banku, lai noslēgtu līgumu.


Personai zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar Hipotēku un zemes banku ir jānoslēdz ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30. decembrim.


Ja līdz 2009. gada 31. augustam VZD netiks iesniegts zemes robežu plāns, VZD nebūs saņēmis personas iesniegumu lēmuma pieņemšanai, kā arī, ja līdz 2009. gada 30. decembrim līgums par zemes izpirkumu nebūs noslēgts, VZD reģionālās nodaļas lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu zaudēs spēku, un lauku zemes potenciālais izpircējs zaudēs iespēju izpirkt zemi par tās kadastrālo vērtību, kā arī zaudēs jau ieguldīto priekšapmaksu, kas veikta privatizācijas sertifikātos pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas.


Taču tiem, kuri nebūs izpildījuši kādu nosacījumu, vēl saglabāsies tiesības gada laikā noslēgt nomas līgumu ar pašvaldību un pēc tam šo zemi iegādāties Atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.


Tādēļ Valsts zemes dienests aicina zemes izpircējus nepieciešamās formalitātes veikt savlaicīgi un neatlikt tās uz pēdējo brīdi un visus, kuriem jau ir sagatavots zemes robežu plāns, savlaicīgi iesniegt VZD reģionālās nodaļas birojā iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.


Lidija Veigule,
Preiļu pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 21.01.2009.