Parādnieki apdraud elektroapgādi godprātīgiem klientiem

13.01.2009.


AS „Latvenergo” informē, ka nepieļaus elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu godprātīgiem klientiem citu neizdarības vai ļaunprātības dēļ. Tomēr AS „Latvenergo” meitasuzņēmums AS „Sadales tīkls” bijis spiests atslēgt elektrības piegādi SIA „Gulbenes zvērsaimniecība”.


Elektroenerģijas parāds SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” ir veidojies sistemātiski, kopš 2007. gada parāda summa sasniedz 7058,56 latus.


AS „Latvenergo” ar SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” jau vairākas reizes ir vienojies par parāda atmaksu, – šādas vienošanās ir slēgtas 2007. gada decembrī un 2008. gada maijā. Diemžēl, klients neievēro noslēgto vienošanos nosacījumus par parāda apmaksu un paralēli tekošo rēķinu apmaksu.  Šādu AS „Latvenergo” noslēgto vienošanos mērķis ir sadarbībā ar klientu samazināt parāda summu.


Pamatojoties uz elektroenerģijas piegādes līgumu, kas noslēgts starp AS „Latvenergo” un SIA „Gulbenes zvērsaimniecība”, lietotāja pienākums ir pilnā apjomā apmaksāt izrakstītos rēķinus par patērēto elektroenerģiju. Diemžēl, SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” nepildīja līguma prasības. Tādēļ 04.11.2008. SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” tika piedāvāts samaksāt parādu Ls 4030.81 laika periodā līdz 25.01.2009.


Šī parāda dzēšanai AS „Latvenergo” 2008. gada 11.novembrī ar Gulbenes rajona Beļavas pagasta SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” īpašnieku noslēdza vienošanos – grafiku par elektroenerģijas parāda atmaksāšanu Ls 4030.81 apmērā par jūlijā, augustā un septembrī patērētās elektroenerģijas rēķiniem. Noslēgtās vienošanās 3. punkts nosaka, ka puses vienojas par parāda  Ls 4030.81 atmaksāšanu, ko, diemžēl, zvēraudzētavas īpašnieks neievēro. 


Novembrī noslēgtās vienošanās paredz, ka īpašnieks maksās parādu trīs daļās un arī tekošo rēķinu par patērēto elektroenerģiju. Zvēraudzētavas īpašnieks šobrīd, kopš vienošanās noslēgšanas, ir veicis divus maksājumus (24.11.2008.-Ls 1350; un 07.01.2009.- Ls700), kas neatbilst noslēgtās vienošanās nosacījumiem.


Šobrīd kopējais bilances parāds (parāds un tekošais maksājums) ir  Ls 7058.76. Vienošanās nosacījumos tika norādīts – ja klients neievēros vienošanos, tad elektroapgāde tiks pārtraukta bez papildus brīdināšanas. Klients vairākkārtīgi no 2008. gada janvāra trīs reizes tika brīdināts par parādu un iespējamo atslēgumu.


AS „Latvenergo” uzsver, ka pirms klienta atslēgšanas, AS „Sadales tīkls” darbinieki kontaktējās klātienē (uz vietas objektā) ar uzņēmuma SIA „Gulbenes Zvērsaimniecība” grāmatvedi. AS „Sadales tīkls” darbinieks informēja klienta pārstāvi par atslēgšanu parādu dēļ. Uzņēmuma grāmatvede telefoniski kontaktējās ar uzņēmuma vadītāju. Pēc SIA „Gulbenes Zvērsaimniecība” darbinieku savstarpējas sarunas, AS „Sadales tīkls” darbiniekam tika pateikts, lai atslēgums tiek veikts. Klients acīmredzot nevēlējās turpināt nekādas diskusijas par parāda apmaksu, vai arī klientam nebija iespējams sniegt konkrētas apņemšanās parāda apmaksai.


AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas piegādi nodrošina SIA „Gulbenes zvēraudzētavai”, kas savukārt tālāk pa saviem elektrotīkliem to piegādā iedzīvotājiem dzīvojošiem šī ražošanas objekta teritorijā. Pie SIA „Gulbenes Zvēraudzētava” uzskaites ir pieslēgti iedzīvotāju sektora klienti – šāda situācija ir izveidojusies vēsturiski, jo 0,4kV tīkli pieder uzņēmumam. Neviens no šiem iedzīvotājiem nav AS „Latvenergo” klients. Iedzīvotājiem par elektroenerģijas piegādi un apmaksu norēķinās ar SIA „Gulbenes Zvēraudzētava”.


Jāpiebilst, ka klienta (zvēraudzētavas) un AS „Latvenergo” savstarpējā robeža ir noteikta 0,4 kV (kilovolti) transformatora apakšstacijā, tādēļ klientam ir piemērots 0,4kV kopņu tarifs, kurš ir zemāks par iedzīvotāju sektora tarifu. Tā kā uzņēmums (zvēraudzētava) ir tālāk pārdevējs, tad tam ir visas iespējas noteikt tādu iedzīvotājiem tādu tarifu, kurš nodrošina tīkla ekspluatācijas izdevumus.


Attiecībā par elektroenerģijas piegādi mājokļiem AS „Latvenergo” paskaidro, ka lietotājiem, kuri pa savā īpašumā esošiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, attiecībā pret apakšlietotājiem ir sistēmas operatora pienākumi un atbildība, bet apakšlietotājiem – lietotāju pienākumi un atbildība.


SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” apakšlietotāji var kļūt par lietotājiem, pieprasot sistēmas operatoram elektroenerģijas pieslēgumu.


AS „Latvenergo” vienmēr ir atklāta savam klientam un vienmēr gatava konstruktīvi un efektīvi izveidojušas problēmas risināt.
Bet izveidojošās ilgstošas pārrunas ar SIA „Gulbenes zvērsaimniecību” nevaram pieļaut parāda pieaugumu
Ņemot vērā minēto AS „Latvenergo” uzskata SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” apvainojumus par nepamatotiem.


Šodien, izvērtējot situāciju, ka SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” teritorijā esošās mājsaimniecības bija atstātas bez elektroenerģijas piegādes SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” parādu dēļ, AS „Latvenergo” atjaunoja elektroenerģijas piegādi šim ražošanas objektam. Taču situācija joprojām paliek aktuāla un neatrisināta, ja SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” nesamaksās parādu un nenokārtos juridiskās saistības ar savam elektrotīklam pieslēgtajiem klientiem.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.