Lauku atbalsta dienesta paziņojums

15.01.2009.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.938 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai kompensāciju maksājumu veidā pasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”” un Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.664 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai”.


Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam.


Pieejamais publiskais finansējums ir 2 736 554 LVL (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti piecdesmit četri lati).


Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu.


Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.299 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija””.


Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009. gada 9. februāra līdz 2009. gada 9. martam.


Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 27 709 067 LVL (divdesmit septiņi miljoni septiņi simti deviņi tūkstoši sešdesmit septiņi lati).


LAD struktūrvienība Finansējuma apmērs, LVL
Austrumlatgales RLP               4 413 831       
Dienvidkurzemes RLP             4 857 143       
Dienvidlatgales RLP                4 301 937       
Lielrīgas RLP                          1 801 742       
Viduslatvijas RLP                    2 937 219
Zemgales RLP                        1 039 029       
Ziemeļaustrumu RLP               2 892 289
Ziemeļkurzemes RLP              2 519 744
Ziemeļvidzemes RLP              2 946 133


Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu.


Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”” izsludina Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu iesniegumu pieņemšanu.


Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek sekojošās kārtās:
1) 5.kārta 2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam ar kopējo publisko finansējumu 6 000 000 (seši miljoni) latu apmērā.
2) 6.kārta 2009.gada 10.marta līdz 2009.gada 14.aprīlim ar kopējo publisko finansējumu 5 000 000 (pieci miljoni) latu apmērā.
Projektu īstenošanas beigu datums pasākumam ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu.


Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana“.


Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam.


Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 1 277 059 LVL (viens miljons divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit deviņi lati).


Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar Lauku atbalsta dienestu.


Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv.


Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – juridiskām personām pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc projekta īstenošanas adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv.
Atklātu konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.300 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”.


Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam.


Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 2 877 937 LVL (divi miljoni astoņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi lati).


Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar Lauku atbalsta dienestu.


Tiek izsludināta Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” projektu iesniegumu pieņemšanu.


Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009.gada 15.janvāra līdz 2009.gada 31.martam.


Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums – 2 170 835 LVL (divi miljoni viens simts septiņdesmit astoņi simti trīsdesmit pieci lati).


Minēto projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – juridiskām personām pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc projekta īstenošanas adreses.


 

Pēdējās izmaiņas: 15.01.2009.