Palīdzēsim bez vecāku gādības palikušajiem bērniem saņemt mīlestību !

15.12.2008.

2008. gada 1. oktobrī stājušies spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas bez vecāku gādības palikušiem bērniem ievieš jaunu atbalsta formu – „viesģimene”, kā arī regulē kārtību, kādā vecāku vai ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu uz laiku var nodot citas personas aprūpē Latvijā.


Pieaugot ārzemēs nodarbināto personu skaitam, aktuāls kļuvis jautājums arī par kārtību, kādā vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem. Ja abi vecāki brauc uz ārzemēm uz ilgāku laiku nekā trīs mēneši, viņiem jāgriežas bāriņtiesā ar iesniegumu, ka viņi plāno bērnu nodot citas personas aprūpē (cita persona ir jebkura cita persona, kas nav bērna vecāks, tātad, arī vecvecāki), norādot, uz cik ilgu laiku un kāpēc viņi atstāj Latviju. Tad bāriņtiesa izvērtēs, vai sadzīves apstākļi pie personas, kurai tiks nodots bērns, būs atbilstoši, noskaidros bērna viedokli un pieņems atzinumu par to, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Ar šo bāriņtiesas lēmumu vecākiem jādodas pie notāra, lai sastādītu pilnvaru, ar kuru tiek noteikts, kādā apjomā vecāki pilnvaro citu personu pārstāvēt sava bērna intereses. Tāpat bāriņtiesā jābūt informācijai, kā sazināties ar vecākiem, jānoskaidro kādā veidā vecāki regulāri uzturēs kontaktus ar personu un bērn.


Ja tiek konstatēts, ka cita persona bērnu pienācīgi neaprūpē, bāriņtiesa sadarbībā ar sociālo dienestu nodrošina bērna atgriešanos vecāku aprūpē. Ja bērna atgriešanās pie vecākiem nav iespējama, tiek lemts jautājums par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem un bērna ārpusģimenes aprūpi.


Mūsu novadā šobrīd ir 62 bērni, kuriem nodibināta ārpusģimenes aprūpe. Paldies tām ģimenēm, kuras uzņēmušās rūpes par tiem bērniem, kuru vecāki aizmirsuši savus pienākumus.


Uzņemties rūpes par svešu bērnu – tā ir liela atbildība, tāpēc tās ģimenes, kuras pilnībā ir pārliecinātas par to, ka spēs saprasties ar bērnu, spēs uzticēties, tiek aicinātas iegūt viesģimenes statusu. Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu. Ja vēlaties iegūt viesģimenes statusu, jāvēršas bāriņtiesā, kura izvērtēs piemērotību un pieņems lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu. Lēmums spēkā ir vienu gadu. Ja pēc minētā termiņa beigām atkal vēlas pretendēt uz viesģimenes statusa saņemšanu, bāriņtiesa no jauna vērtē minētos apstākļus.


Vēlreiz gribu aicināt mūsu novada ģimenes kļūt par audžuģimenēm vai aizbildņiem, jo sociālā un ekonomiskā nestabilitāte ir būtiski samazinājušas nestabilo ģimeņu spēju pielāgoties apstākļiem, līdz ar to palielinās bez vecāku gādības palikušo un bērnu aprūpes institūcijās ievietoto bērnu skaits. Palīdzēsim mūsu bērniem veidoties par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem!


Preiļu novada bāriņtiesas vārdā gribu pateikt mīļu paldies 45 Preiļu novada aizbildņiem, kuri rūpējas par 56 bērniem, novēlēt viņiem izturību, pacietību un gaišus Ziemassvētkus!


Anda Mihailova,
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
  

Pēdējās izmaiņas: 15.12.2008.