Noslēgusies biedrības „Preiļu NVO centrs” realizētā projekta „Preiļu NVO centra” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā”

10.12.2008.


Noslēgusies biedrības „Preiļu NVO centrs” realizētā projekta „Preiļu NVO centra” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā”, ko finansē no EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentiem un administrē Sabiedrības integrācijas fonds, 2008. gada darba programmas realizēšana.


Kas tad ir šī daudzkārt pieminētā pilsoniskā sabiedrība? Kā to izprotam?


Katrs no mums to izprot un definē savādāk.
Pilsoniska sabiedrība saistās ar sabiedrības pilsoņu apziņu, piedalīšanos valsts politiskajos procesos, kā arī ar aktīviem cilvēkiem, kas ir gatavi pārmaiņām un attīstībai, kuriem ir vēlme cīnīties par savām interesēm.


Pilsoniska sabiedrība ir sfēra, kurā sabiedrība organizējas, lai meklētu solidaritāti ar līdzcilvēkiem, aizstāvētu savas intereses un kritiski novērtētu valsts politiku.


Nozīmīgākās pilsoniskas sabiedrības sastāvdaļas ir sabiedriskās organizācijas, arodbiedrības, profesionālās asociācijas, kopienas, dažādas brīvprātīgas kustības.


Būtiskākās problēmas mūsdienu Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā saistās ar zināšanu, prasmju un iemaņu trūkumu iedzīvotāju vidū, kā arī ar finansēm – ārzemju fondi pamet Latviju, bet vietējie finanšu avoti nav vēl attīstīti. Ir svarīgi radīt labvēlīgu finansiālu un juridisku vidi pilsoniskas sabiedrības attīstībai, nodrošināt informācijas pieejamību, stiprināt iedzīvotāju zināšanas un iemaņas par līdzdalības iespējām, kā arī iesaistīt pilsonisko sabiedrību politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā. Iedzīvotājiem ir nepieciešama apziņa, ka rīkojoties ir iespējams panākt vēlamo rezultātu un ietekmēt lēmumus.


Lai panāktu ilgtspējīgu, uz rezultātu orientētu nevalstisko organizāciju attīstību Preiļu rajonā, projekta „Preiļu NVO centra” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” ietvaros tika izstrādāta darba programma, lai izglītotu nevalstiskā sektora pārstāvjus, paaugstinātu NVO darbinieku izglītības līmeni, veicinātu Preiļu rajona iniciatīvu grupu un sabiedrisko organizāciju argumentācijas mākslas paaugstināšanos, stiprinātu nevalstisko organizāciju kapacitāti, veicinātu organizāciju izaugsmi un ilgtspēju, apgūstot gan  datorprasmes (Prezentāciju pamati, Tekstapstrādes pamati), gan  angļu valodas pamatus, gan iegūstot jaunas zināšanas organizāciju menedžmentā, komunikāciju procesos un diskusiju vadīšanā.


Darba programmas ietvaros organizētie pieredzes apmaiņas braucieni uz Talsu novada fondu, Jelgavas reģionālo pieaugušo izglītības centru un LR SAEIMU, veicināja sadarbības attīstību ar citām nevalstiskajām organizācijām, jaunas pieredzes iegūšanu.


Lai veicinātu sadarbību starp esošajiem un jaunajiem sadarbības partneriem, rastu iespēju Preiļu rajona NVO uzsākt sadarbību un iepazīties ar citu NVO pieredzi un darbību, tika noorganizēta konference, kuras darbā piedalījās valstī vadošu organizāciju pārstāvji, pašvaldību un valsts pārstāvji. Konferences darbs tika organizēts 3 virzienos-
1. NVO kapacitātes stiprināšana
2. Projektu izstrāde un vadība
3.  Mūžizglītības attīstības veicināšana.


Projekta ietvaros regulāru konsultāciju sniegšana par sabiedriskas organizācijas dibināšanu, projektu konkursiem, grāmatvedības kārtošanu un citiem aktuāliem jautājumiem, veicināja jaunu nevalstisko organizāciju izveidošanos Preiļu rajonā. Aktīvu sabiedrisko darbību uzsākusi biedrība ”Rudzātu sabiedriskais centrs”, kas ir kļuvusi par Preiļu NVO centra dalīborganizāciju un biedrība ”Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs”, kura ir pirmā jauniešu organizācija Preiļu novadā.


Programmas ietvaros organizētie informatīvie semināri par finanšu un sadarbības iespējām, veicināja Preiļu rajona iniciatīvu grupu un sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos dažādos projektu konkursos. Milzīga interese tika izrādīta mazo grantu projektu konkursā ”Bez komunikācijas nav sadarbības”, ko administrēja biedrība „Preiļu rajona partnerība” un finansiāli atbalstīja KNHM fonds (Nīderlande).


Nevalstisko organizāciju aktivizēšana un izglītošana veicina to attīstību un ilgtspēju, organizācijas nākotnē nepastāvēs tikai ”uz papīra”, bet apzināti darbosies savu mērķu sasniegšanā, izrādot iniciatīvu un ieinteresētību par savu un savu bērnu nākotni un vēlmi kaut ko darīt, lai situāciju uzlabotu un problēmas risinātu. Mums katram-gan lielam, gan mazam Latvijas valsts pilsonim ir tiesības tikt sadzirdētam, mums ir svarīgi uzņemties atbildību par vietu, kur dzīvojam. Šo pasākumu kopumam jābūt pilsoniskas sabiedrības attīstības virzītājspēkam.


Aktīvs darbs pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā turpināsies arī 2009. gadā, jo Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstījis biedrības „Preiļu NVO centrs” izstrādāto programmu 2009. gadam. Informācija par projektā plānotajām aktivitātēm tiks publicēta masu medijos, tāpēc aicinām nevalstiskā sektora pārstāvjus un citus interesentus sekot līdzi informācijai un aktīvi iesaistīties pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā Preiļu rajonā. Tikai kopā aktīvi darbojoties un izmantojot visus tos instrumentus, kurus sniedz demokrātiska valsts, mēs varam realizēt savus mērķus un idejas.


Biedrības „”Preiļu NVO centrs”’ direktore Ineta Liepniece

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.