2008. gada Preiļu novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti

08.12.2008.

Arī šogad notika Preiļu novada iedzīvotāju aptauja. Aptauja notika no 20. oktobra līdz 14. novembrim. Iedzīvotāju atsaucība šogad bija mazāka nekā pagājušo gadu. No 1500 izdalītajām aptaujas anketām atpakaļ tika saņemtas tikai 224 aizpildītas anketas, kas ir uz pusi mazāk nekā pagājušo gadu. Aptaujas anketas bija pieejamas Preiļu novada domē, Preiļu galvenajā bibliotēkā, SIA „Zolva” veikalos „Preilis” un elektroniskā veidā www.preili.lv . Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumu, šogad aptaujas anketa bija pieejama arī elektroniski, bija iespējams to aizpildīt un nosūtīt uz speciāli aptaujai izveidotu e-pastu, tomēr neviena anketa netika saņemta elektroniski.


Respondentu raksturojums. No visiem respondentiem 67% bija sievietes, bet vīrieši bija 33%. Aktīvākie bija cilvēki vecāki par 35 gadiem. Respondenti pēc dzīvesvietas pārsvarā bija no Preiļiem 66%, bet no Preiļu pagasts 16%, Aizkalnes pagasta 12%, citu dzīves vietu bija atzīmējuši 6% respondentu. Pēc nodarbošanās visvairāk aptaujā piedalījās pensionāri (44 respondenti), valsts uzņēmumu, iestāžu darbinieki (42), privāto uzņēmumu darbinieki (27), skolēni (21).


Respondentiem tika jautāts par to, vai viņi saņem pietiekoši daudz informācijas par notiekošo novadā. Tikai 9% respondentu norādīja, ka viņi nesaņem pietiekoši daudz informācijas, 45% informācija par notiekoši ir, bet varētu būt vairāk, 46% informācijas ir pilnībā pietiekoši. Informāciju par notiekošo novadā iedzīvotāji iegūst no dažādiem avotiem. Visbiežāk respondenti informāciju iegūst no Preiļu novada domes informatīvā izdevuma „Preiļu Novada Vēstis” (64% no viesiem respondentiem), laikraksti „Novadnieks” un „Vietējā Latgales Avīze” (50%), sarunu ceļā no paziņām (31%), Preiļu novada domes mājas lapa www.preili.lv (24%), radio un TV (13%).
Preiļu novada iedzīvotājiem arī šogad tika jautāts „Vai Jūs kopumā apmierina dzīve Preiļu novadā?”. Ar dzīvi Preiļu novadā ir apmierināti 70% no respondentiem, ar dzīvi novadā nav apmierināti 19% respondentu, bet 11% neatbildēja uz šo jautājumu.


Visvairāk respondentus 2008. gadā Preiļu novadā iepriecināja Pilsētas svētki, citi kultūras pasākumi (101 respondents), infrastruktūras sakārtošana (47) un sakārtotā, sakoptā pilsēta (54).


Respondentiem tika jautāts arī par to, kas viņus novadā neapmierināja 2008. gadā. Biežāk norādītie neapmierinātības iemesli: Pašvaldības policijas darbs, sabiedriskā kārtības un drošības jautājums, jauniešu uzvedība (huligānisms, alkoholisms, narkomānija), SIA „Preiļu saimnieks” darbs, komunālo pakalpojumu tarifi, situācija ar Preiļu pili un parku, autoostas un tirdzniecības centra celtniecība, darba vietu trūkums.


Arī šogad iedzīvotājiem bija iespēja novērtēt 5 baļļu skalā Preiļu novada domes iestāžu, struktūrvienību un SIA „Preiļu saimnieks” darbu. Visaugstāko vērtējumu jau otro gadu saņēma Preiļu galvenā bibliotēka (4,6 balles), Preiļu Valsts ģimnāzija (4,2), Preiļu Mūzikas un mākslas skola (4,1) un Preiļu novada Kultūras centrs (3,9). Viszemākos respondentu vērtējumus izpelnījās Preiļu novada būvvalde (2,7) un Preiļu novada pašvaldības policija (2,8). Preiļu novada domes vērtējums šogad ir nedaudz uzlabojies, ja pagājušo gadu tas bija 3,6 tad šogad 3,7. Arī SIA „Preiļu saimnieks” vērtējums ir nedaudz palielinājies no 3,1 uz 3,4.


Tā kā šogad kopš aprīļa darbu ir uzsākusi pašvaldības policija, iedzīvotāju aptaujā tika iekļauts papildus jautājums par to, kā ir mainījusies drošības situācija pēc pašvaldības policijas izveides. Tikai 8,1% respondentu norāda, ka drošības situācija ir ievērojami uzlabojusies, 38,8% norāda, ka situācija ir nedaudz uzlabojusies, 44% uzskata, ka drošības situācija nav mainījusies, bet 9,1% uzskata, ka situācija ir pat pasliktinājusies.


Preiļu novada iedzīvotājiem bija iespēja arī norādīt sfēras, kurām, viņuprāt, būtu pašvaldībai jāpievērš lielāka vērība sastādot Preiļu novada domes budžetu 2009. gadam. Respondenti uzskata, ka vislielākā vērība būtu jāpievērš veselības aprūpei (to norāda 123 respondenti), labiekārtošanai (105), sabiedriskajai kārtībai (94), sociālajai aizsardzībai (84), atpūtai, kultūrai un reliģijai (83), izglītībai (70).


Ar anketās norādītajiem ierosinājumiem un izklāstītajām problēmām ir iepazīstināta arī Preiļu novada domes vadība, tātad ierosinājumi un izklāstītās problēmas tiks ņemtas vērā.
Paldies iedzīvotājiem, kuri piedalījās aptaujā un izteica savu vērtējumu, viedokli! Tikai kopīgi mēs varam pilnveidot mūsu novadu!


Aptaujas rezultāti (PDF)


Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.