PĒDĒJAIS GADS, LAI UZMĒRĪTU ZEMI

28.10.2008.

Šī gada 1. septembris ir bijis zīmīgs tiem zemes lietotājiem, kuri vēlējušies lietošanā piešķirto zemi iegūt savā īpašumā. Tie, kuri ir uzmanīgi sekojuši līdzi kārtībai, ko nosaka normatīvie akti par zemes izpirkšanu, ir tikuši pie savas zemes un uztraukumu nav. Taču tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir kavējušies, ir dots īss laiks, lai tiesiski noformētu zemes nomu vai izpirkšanu.


Līdz šī gada 1.septembrim zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri vēlējās zemi izpirkt, bija jāveic zemes robežu kadastrālā uzmērīšana vai jāveic priekšapmaksa par izpērkamo zemi. Ja tas nav izdarīts – izpirkšanas tiesības ir zaudētas, bet zemi vēl var nomāt.


Kas jādara, lai nenokavētu zemes izpirkšanu?


Pēdējā diena, lai noslēgtu līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku par zemes izpirkšanu, ir 2009. gada 31. decembris. Par zemes izpirkšanu var maksāt naudā vai sertifikātos, kā arī maksāt pa daļām 5 gadu laikā. Tomēr visu atlikt līdz decembrim nevar, jo 2009. gada 31. augusts ir pēdējā diena, kad Valsts zemes dienestā (turpmāk tekstā – VZD) varēs iesniegt lūgumu sagatavot lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Tas nozīmē, ka tiem, kuri ir veikuši priekšapmaksu par izpērkamo zemi, ir tikai 10 mēneši, lai veiktu zemes robežu uzmērīšanu un plāna izgatavošanu.


VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” valdes priekšsēdētāja Elita Baklāne norāda: „Pievērsiet uzmanību, ka iesniegumu par lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu sagatavošanu VZD var iesniegt tikai pēc zemes robežu plāna reģistrēšanas. Tādēļ neatlieciet robežu uzmērīšanu, jo zemes robežu plānu reģistrēšanas pēdējais datums sakrīt ar lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieprasīšanas galīgo datumu. Uzmērīšanu var veikt 2 līdz 3 mēnešu laikā, ja nerodas nekādas tehniskas vai juridiskas problēmas. Tomēr praksē ir pierādījies, ka robežu strīdi vai citas problēmas rodas gandrīz katra trešā īpašuma uzmērīšanā. To risināšana var aizņemt vairākus mēnešus.”
Ja līdz 1.septembrim zemes robežu uzmērīšana ir pabeigta un plāns ir reģistrēts VZD, ir iespēja lūgt pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas zeme, samazināt maksu par izpērkamo zemi. Pašvaldībai ir tiesības piešķirt atlaidi līdz pat 75%, ņemot vērā zemes lietošanas laiku, zemes īpašuma pieprasītāja darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, un nepilngadīgo bērnu skaitu ģimenē.


Ko darīt, ja zaudētas zemes izpirkšanas tiesības?


Ja līdz 2008.gada 1.septembrim VZD nav iesniegts robežu plāns vai veikta priekšapmaksa, tad lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanas tiesības ir zaudētas, kā arī izbeidzas lietošanas tiesības.


Bijušajam zemes lietotājam ir tiesības izmantot nomas pirmtiesības viena gada laikā no brīža, kad izbeidzas pastāvīgās lietošanas tiesības – tātad līdz 2009.gada 31.augustam. Zemi varēs nomāt neierobežotu laiku un saistības var pārņemt mantinieki. Nomas līgumu var slēgt par visu lietošanā piešķirto zemi vai tikai daļu, kā arī tikai uz piederošo ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo zemi. Ja uz zemes ir ēkas – noma ir obligāta. Lai noslēgtu līgumu ar pašvaldību par zemes nomu, jāiesniedz iesniegums, kam pievieno grafisko pielikumu – VZD sagatavotu izkopējumu no kadastra kartes. Pēc zemes nomas līguma noslēgšanas būs jāveic zemes robežu uzmērīšana. Visas ar to saistītās izmaksas ir jāsedz zemes nomniekam. Ja līgums netiks noslēgts, zeme tiks ieskaitīta zemes reformas pabeigšanai paredzētajās zemēs.


Cilvēki, kuri noslēguši nomas līgumus, veikuši zemes robežu uzmērīšanu un zemi ar nomas līgumu iereģistrējuši uz pašvaldības vārda Zemesgrāmatā, var justies droši – ja tiek maksāta nomas maksa, neviens cits uz šo zemi nevarēs pretendēt. Tomēr, lai iegūtu plašākas iespējas rīkoties ar zemi, piemēram, dāvināt, ieķīlāt, ir iespēja iegūt zemi īpašumā Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Iesākumā viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās jānoslēdz līgums ar pašvaldību par lietošanā bijušās zemes nomu. Pēc tam nomas zeme kadastrāli jāuzmēra un jāiereģistrē uz pašvaldības vārda Zemesgrāmatā. Tad pašvaldībā var iesniegt iesniegumu zemes atsavināšanai (pirkšanai). Aizvien būs iespēja daļu apmaksāt kompensācijas sertifikātos.


Materiālu sagatavoja VSIA „Latvijas Valsts Mērnieks” komunikāciju projektu vadītāja Anna Kārkliņa.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.