Līdz 1. novembrim Lauksaimniecības risku fondā var pieteikt iesētās ziemāju platības

17.10.2008.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi Nr.669 „Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”, valsts un lauksaimnieku kopējās sadarbības rezultātā valstī tiek izveidots finanšu mehānisms, kas daļēji kompensēs nelabvēlīgo klimatisko apstākļu (sausuma, karstuma, lietavu, sala, krusas, salnu, vētras un strauju gaisa temperatūras svārstību) radītos zaudējumus lauksaimniecības produkcijas ražotājiem augkopības nozarē. Fonda finanšu līdzekļus veidos to juridisko un fizisko personu iemaksas, kuras LAD pieteiksies vienotā platības maksājuma saņemšanai.


Vienlaikus tiek pārtrauktā līdzšinējā pieredze nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radīto zaudējumu kompensācijas pieprasīt no valsts budžeta.


Sākoties Lauksaimniecības risku fonda darbībai, lauksaimniekiem ir iespēja apdrošināt savus sējumus, dārzeņu un kartupeļu platības valsts izveidotā fondā, kuru administrēs un uzraudzīs Lauku atbalsta dienests. Tādējādi jau nākamgad, pēc platību apsēšanas vai apstādīšanas ar paredzētajiem kultūraugiem, iesniegumus risku apdrošināšanai LAD pieņems līdz 15. jūnijam.


Šogad iesētās ziemāju platības, kuras 2009. gada pavasarī plānots pieteikt vienotajam platības maksājumam, lauksaimnieki tiek aicināti lauksaimniecības risku fondam pieteikt  LAD  reģionālās lauksaimniecības pārvaldē līdz 2008. gada 1.novembrim.


Fonda līdzekļus veidos lauksaimnieku iemaksas, kuru lielums būs noteikts atbilstoši statistikas datiem, vai arī otrā variantā – lauksaimniekiem pašiem būs iespējas noteikt iemaksas atbilstoši savas saimniecības rādītājiem. Fonda dalībnieka veiktās iemaksas ne vairāk kā 50% apmērā tiks segtas no nacionālo subsīdiju finansējuma.


Ņemot par piemēru šajā gadā iesētās ziemāju platības, reāli tas izpaudīsies šādi: lauksaimnieks, kas pretendē uz dalību lauksaimniecības risku fondā līdz 01.11.08. iesniedz LAD iesniegumu iemaksu veikšanai fondā par ziemāju laukaugu platībām, par kurām tas ir tiesīgs saņemt Vienoto platību maksājumu. No 1. novembra līdz 1. decembrim LAD izvērtē iesniegumu, aprēķina nepieciešamās iemaksas lielumu un nosūta pretendentam rēķinu, kurš to viena mēneša laikā, t.i līdz 1.janvārim pilnā apmērā iemaksā LAD norādītajā kontā.


Puse, jeb 50% no iemaksātajiem līdzekļiem tiks saņemti atpakaļ valsts subsīdiju veidā, sākot ar 2009. gada februāri, kad stāsies spēkā noteikumi valsts atbalstam lauksaimniecībā 2009. gadā. Tāda pati shēma darbosies arī pieteicot vasarāju laukaugu, dārzeņu un kartupeļu platības. Pieteikuma termiņš šīm kultūrām – 15.06.09.


Ja pieteiktās ziemāju sējumu platības pavasarī tiek pārsētas, tad par tām kompensāciju nemaksās, bet veikto iemaksu attiecinās uz attiecīgā gada vasarāju sējumu platībām.
Tādējādi, lai kļūtu par fonda dalībnieku un saņemtu kompensāciju, lauksaimniekam katru gadu LAD būs jāiesniedz iesniegums par iemaksu veikšanu fondā visām ziemāju sējumu platībām un visām vasarāju sējumu, laukaugu, dārzeņu un kartupeļu platībām, par kurām tas ir tiesīgs saņemt vienoto platības maksājumu un, kuras pieteiktas vienotajam platības maksājumam.


Laukaugiem iemaksu apmērs veidos aptuveni 1,2 – 7,6 latus par hektāru: ziemas kviešiem – 6,4 Ls/ha, rudziem – 4,2 Ls/ha, ziemas miežiem – 4,8 Ls/ha, tritikālei – 3,8 Ls/ha), ziemas rapsim – 7,6 Ls/ha) kartupeļiem – 18,6 – 22,2 lati par hektāru, lauka dārzeņiem – 43,02 lati par hektāru. Precīzu kārtējā gada iemaksu fondā, pamatojoties uz lauksaimnieka iesniegumu, aprēķinās LAD.


Lauksaimniecības risku fonds nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radītos zaudējumus kompensēs, ja tiks iznīcināts vairāk nekā 30% no vienas saimniecības attiecīgās kultūras gada ražas. Kompensācijas paredzēts atmaksāt 30% apjomā no nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radīto zaudējumu summas.


Riska iestāšanās gadījumā pārbaudes dabā veiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), kas to rezultātus iesniegs LAD. Ja nelabvēlīgo klimatisko apstākļu rezultātā ir skarti vismaz 30% no fonda dalībnieku pieteiktajām platībām, kompensāciju summa tiek izmaksāta, bet apsekošana uz vietas netiek veikta.


Tuvāk iepazīties ar MK noteikumiem un saņemt iesniegumu veidlapas var mājas lapā www.lad.gov.lv, LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, Viduslatvijas  LAB vai pie savu pagastu lauku attīstības speciālistiem.


 

Pēdējās izmaiņas: 17.10.2008.