Piešķirs atbalstu mežu attīstībai

13.10.2008.

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība valsts un Eiropas Savienības atbalstu Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” īstenošanai.


Noteikumu mērķis ir veicināt meža ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, saglabājot zemes bioloģisko daudzveidību un lauku ainavas rekreācijas un estētiskās īpašības. Uz atbalstu, kas tiks piešķirts šā mērķa īstenošanai, varēs pretendēt gan fiziska, gan juridiska persona, kuras ir zemes īpašnieces, gan arī pašvaldība, kas ir zemes īpašniece.


Atbalstu piešķirs mežaudzes ieaudzēšanai, kā arī dabiski ieaugušu mežaudžu kopšanai un papildināšanai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē.


Lai pieteiktos atbalstam, pretendents Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniedz projekta iesniegumu divos eksemplāros. Tāpat ir jāiesniedz Valsts meža dienesta saskaņota meža apsaimniekošanas plāna kopija, zemesgrāmatas nodaļas izdota Zemesgrāmatas apliecība vai nostiprinājuma uzraksta kopija, Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par zemes kvalitatīvo novērtējumu ballēs un citi dokumenti, kas minēti MK noteikumos.


Noteikumi paredz, ka vienā projekta iesniegumā varēs pieteikties atbalstam gan mežaudzes ieaudzēšanai, gan dabiski ieaugušu mežaudžu kopšanai un papildināšanai.


Atbalsts meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē ir no 530 līdz 1300 eiro par hektāru un kopšanai 170 eiro par hektāru gadā, ko varēs saņemt trīs līdz piecus gadus pēc jaunā meža ierīkošanas. Atbalsts dabiski ieaugušo mežaudžu kopšanai ir no 210 līdz 360 eiro par hektāru gadā, saņemot šo summu trīs gadus pēc kārtas.


Kontroli par noteikumu ievērošanu veiks Valsts meža dienests un Lauku atbalsta dienests. Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.Informāciju sagatavoja:
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2008.