Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu muižas kapelas ieejas kāpņu metāla nožogojuma montāža un remontdarbi”

09.10.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu muižas kapelas ieejas kāpņu metāla nožogojuma montāža un remontdarbi”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 41 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – viena mēneša laikā pēc līguma parakstīšanas.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 16.10.2008.g. līdz plkst.10.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus iesniegt (ievietotus aploksnē ar uzrakstu: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..): Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu:
 pieteikums dalībai iepirkumā (norādot savus rekvizītus, kontaktus, pilnvaroto personu);
 apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi, kvalitāti, garantijām, kā arī apstiprinājumu tam, ka uz pretendentu neatttiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā minētie apstākļi;
  jāiesniedz pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;
 būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;
 attiecīgās komercdarbības licences, sertifikāta kopija;
 LR Uzņēmumu reģistra izziņas kopija;
 izziņa, ko ne agrāk kā divi mēneši pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
Dokumentu kopijām jābūt apstiprinātām.


Papildus informācija – Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, tālr.5307322, 26458552.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija (piegādātājs norādot savus rekvizītus un kontakttālruņus, atsūta pieprasījumu uz e-pastu: vladimirs.ivanovs@preili.lv).


 

Pēdējās izmaiņas: 09.10.2008.