22. septembris- Baltu vienības diena

22.09.2008.

2 0 0 8. G A D A  2 2. S E P T E M B R Ī, B A L T U  V I E N Ī B A S  D I E N Ā,


SASAUKSIMIES
 BALTU VIENĪBAS UGUNĪM!


1236. gada Rudens saulstāvjos Saules kaujā mūsu senči – baltu ciltis – vienotībā iznīcinoši sakāva Zobenbrāļu ordeni. Tā bija baltu cilšu vienības diena. Baltu vienotības apzināšanai un stiprināšanai katru gadu 22. septembrī Latvijā un Lietuvā ir kopīgi svētki – abu valstu atzīta Baltu vienības diena.
 
Apvienosimies arī tagad, pulcēsimies pirmdien, 22. septembrī, pulksten 20 un aizdegsim baltu vienības ugunis!


Baltu, baltiešu liktenis ir kopīgs, tas mums jāapzinās, lai pastāvētu stiprumā. Sevišķi pēdējais gadsimts ir pierādījis, ka mēs, balti un baltieši, esam tuvākie sabiedrotie, draugi un brāļi. Tādiem mums jābūt, par tādiem mums nepārtraukti jātop. Citādi vēsture un šodiena mums par to var skaudri atgādināt.
Šajā dienā pilskalnos, svētkalnos, augstākās vietās Latvijā un Lietuvā tiks iededzināta uguns baltu vienotības apliecinājumam. Sasaukšanās būtība — doties uz mums, baltiem, nozīmīgām vēsturiskām vietām, iededzināt ugunis un tuvināt baltu zemes un tautas. Uguns nozīmē dzīvību. Kalnā iededzināta uguns ir zīme, ka esam un būsim. Uguns iededzināšana vienlaicīgi – ka esam un būsim kopā vienotībā.
Iedegsim to pulksten 20 un uzturēsim vismaz līdz plkst. 21.
Atrodiet draugus, kuri iededzinātu uguni vēl kādā netālā kalnā, un sasaukšanās būs ne tikai simboliska, bet arī tieši uzskatāma.


SVARĪGI. Uguns pilskalnos un citās vēsturiskās vietās jādedzina uz ugunsdrošas pamatnes, nevis tieši uz zemes, citādi tiks sabojāts kultūrslānis. Uguns aizdegšana pilskalnos un svētkalnos — kultūras pieminekļos — jāsaskaņo ar Kultūras pieminekļu inspekciju un pašvaldību. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru adreses atrodamas šeit: http://www.mantojums.lv/.


Paziņojiet par savu dalību, norādot uguns aizdegšanas vietu, kalna adresi (atrašanās vietu), rīkotāju un ar ko un kā sazināties. Sūtiet šīs ziņas Muntim Aunam uz el. pasta adresi muntis.auns@inbox.lv. Tīmekļa iecirkņos http://www.aukuras.lt/ un http://folklora.lv/ būs redzams, kur tiks kurtas vienības ugunis un kas to darīs.


Aicina biedrība „Latviešu un lietuviešu vienība“ Latvijā, Rīgā (tālr. 67 311667).


„LLV“ priekšsēdis                                                            Oļģerts Tālivaldis Auns

Pēdējās izmaiņas: 22.09.2008.