Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.668 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam” pasākumam „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai

18.08.2008.

Noteikumi apstiprināti 2008.gada 18. augustā. Pasākuma „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” mērķis  ir veicināt daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanu, sekmējot komerciālas un konkurētspējīgas saimnieciskas darbības attīstību, tādējādi nodrošinot ienākuma līmeņa palielināšanos un uzņēmējdarbības  aktivizēšanu lauku reģionos. Saistības tiek uzņemtas 2008. un 2009.gadā.


Atbalsta pretendents ir fiziska persona vai juridiska persona (kuras juridiskā adrese atrodas projekta īstenošanas vietā), kuras saimnieciskā darbība pārsvarā ir saistīta ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu un tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu. Pretendenta saimnieciskās darbības neto apgrozījums, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par pēdējo noslēgto gadu ir vismaz 2108 lati, bet nepārsniedz 7028 latus. Tās īpašumā ir vismaz 1 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Šī prasība neattiecas uz nozarēm, kuru specifika ļauj veikt lauksaimniecisko ražošanu bez zemes īpašuma.


Saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas veido vismaz 50 % no kopējās saimnieciskās darbības apgrozījuma un ir izstrādāts  saimniecības attīstības plānu pieciem gadiem, ir pierādīta ekonomiskā dzīvotspēja. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos pārējos projekta īstenošanas gados. Naudas plūsmā naudas atlikums katra mēneša beigās ir pozitīvs. Trešajā gadā saimnieciskās darbības neto apgrozījuma pieaugumu paredz vismaz 30 % apmērā, salīdzinot ar pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju.


Pasākuma ietvaros tiek atbalstīti šādi ieguldījumi saimnieciskās darbības attīstībai: iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde,  ēku būvniecība un rekonstrukcija, nepieciešamo būvmateriālu iegāde, ieguldījumi ilggadīgajos stādījumos.


Atbalsta saņēmēja saistību (pieci gadi) periodā veiktais minimālais ieguldījumu apjoms ir vismaz 5270 latu, bet pirmo trīs gadu laikā vismaz 3162 lati. Atbalsts tiek piešķirts katru gadu vienāds. Tas sastāda  1054 lati gadā, un to maksā ne ilgāk kā piecus gadus pēc kārtas.


Saistību perioda ceturtajā gadā Lauku atbalsta dienests pārskata ieguldījumu atbilstību saimniecības attīstības plānam. Ja plānā paredzētie ieguldījumi triju gadu pārskata termiņā nav veikti, turpmāk atbalstu nepiešķir, bet saņemtais atbalsts nav jāatmaksā


Šajā pasākumā nevarēs startēt tās personas, kas atbalstu daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai ir saņēmušas 2004.-2006.gada plānošanas periodā.


Kopējais publiskais finansējums minētajam pasākumam  ir 46 019 840 Ls, t.sk. 75% ir ES līdzekļi un 25%, jeb 11,5 milj. Ls.


Minētie noteikumi stājas spēkā 2008.gada 30. Augustā. Projektu iesniegumu pieņemšanas datums tiks publicēts mēnesi pirms projektu iesniegumu pieņemšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Kārtību, kādā notiks pieteikšanās atbalstam daļēji naturālajām saimniecībām, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas, lēmuma pieņemšanas, pārskata sniegšanas un publiskā finansējuma saņemšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr. 664 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai”, kas stājās spēkā 2008. gada 22. augustā.


Ar MK noteikumiem pilnā izklāstā un to pielikumiem (projekta pieteikuma un atskaišu veidlapām) var iepazīties mājas lapā www.mk.gov.lv, vai pie savu pagastu lauku attīstības speciālistiem.

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2008.