Valsts zemes dienesta informācija zemes pastāvīgajiem lietotājiem

05.08.2008.

NENOKAVĒJIET LIETOŠANĀ PIEŠĶIRTĀS LAUKU ZEMES IZPIRKŠANU!


Atbilstoši Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajam, lai izpirktu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, zemes pastāvīgajam lietotājam līdz 2008.gada 1.septembrim vai nu jāveic zemes kadastrālā uzmērīšana (t.i. zemes robežu plānam jābūt iesniegtam Valsts zemes dienestā (VZD)), vai jāveic priekšapmaksa par izpērkamo zemi (t.i. jābūt bankā veiktam sertifikātu pārvedumam).


Ievērot šos termiņus ir ļoti svarīgi, jo gadījumā, ja zemes pastāvīgais lietotājs līdz 2008.gada 1.septembrim nebūs ne iesniedzis VZD zemes robežu plānu, ne arī veicis priekšapmaksu, iespēja izpirkt pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi par sertifikātiem atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai būs zaudēta.


VZD aicina zemes izpircējus neatlikt zemes izpirkšanas dokumentu kārtošanu uz pēdējo brīdi, lai neriskētu pazaudēt tiesības izpirkt zemi atbilstoši kadastrālajai vērtībai, maksājot ar sertifikātiem. 


Tiem zemes izpircējiem, kuru izpērkamā zeme ir uzmērīšanas procesā, VZD iesaka rūpīgi sekot mērniecības darbu laicīgai pabeigšanai, pirms 1.septembra sazināties ar mērniecības darbu veicēju un pārliecināties, ka kadastrālās uzmērīšanas lieta termiņā tiek iesniegta reģistrācijai VZD. Lai izslēgtu iespēju, ka zemes izpircējs zaudē tiesības zemi izpirkt nepilnīgi veiktu mērniecības darbu dēļ, VZD kadastrālās uzmērīšanas lietu uzskatīs par iesniegtu termiņā arī gadījumā, ja to pēc 1.septembra būs nepieciešams atdot kadastrālās uzmērīšanas veicējam datu precizēšanai. Tomēr, ja zemes izpircējam ir bažas, ka līdz noteiktajam termiņam mērnieks zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus nebūs pabeidzis, lai nezaudētu tiesības zemi izpirkt par kadastrālo vērtību, VZD aicina zemes izpircēju izmantot otru normatīvajos aktos paredzēto izpirkšanas iespēju – veikt priekšapmaksu.


Tāpat VZD aicina izmantot iespēju veikt priekšapmaksu tos zemes izpircējus, kas zemes kadastrālo uzmērīšanu vēl nav pasūtījuši, tā kā šobrīd ir atlicis pārāk maz laika, lai uzmērīšanu būtu iespējams pabeigt līdz likumā noteiktajam termiņam – 1.septembrim.


Priekšapmaksas veicējiem jāņem vērā, ka pasūtījums sagatavot priekšapmaksas veikšanai nepieciešamo Kadastra izziņu (Priekšapmaksas izziņa) VZD reģionālajā nodaļā jāveic vēlākais līdz 2008.gada 29.augusta darba dienas beigām. Ar saņemto Priekšapmaksas izziņu lauku zemes izpircējam ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.septembra dienas beigām (ievērojot bankas darba laiku) jādodas uz Latvijas Hipotēku un zemes banku vai Latvijas Krājbankas filiāli atkarībā no tā, kur atvērts privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas konts un jāveic Priekšapmaksas izziņā norādīto sertifikātu pārskaitījums.


Zemes izpircējiem jāņem vērā, ka Priekšapmaksas izziņu parastā kārtībā VZD sagatavo 5 darbdienu laikā un par šo pakalpojumu jāmaksā valsts nodeva 5 latu apmērā. Savukārt valsts nodeva par paātrinātā kārtībā sagatavotu kadastra izziņu ir 25 lati, ja tā tiek sagatavota 2 darbdienu laikā, un 50 lati, ja vienas darbdienas laikā.


Neskaidrību gadījumos par lauku zemes izpirkšanu VZD aicina sazināties ar attiecīgās VZD reģionālās nodaļas speciālistiem. Bez tam, visos VZD reģionālo nodaļu klientu apkalpošanas centros, kā arī VZD interneta mājas lapā www.vzd.gov.lv sadaļā „Aktualitātes” pieejamas informatīvās lapas par veicamajiem soļiem pastāvīgajā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanai.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.