Par lauku zemes izpirkšanu

22.07.2008.

(Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 08.07.2008 103 (3887) Valsts zemes dienests)


Valsts zemes dienests (VZD) visiem zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos bija iesnieguši zemes izpirkšanas pieprasījumu un kas saņēmuši VZD lēmumu par tiesībām zemi izpirkt, vēlas atgādināt, ka līdz nākamajam termiņam zemes izpirkšanas procedūrā atlikuši tikai nepilni divi mēneši.


Normatīvie akti paredz: lai izpirktu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, zemes pastāvīgajam lietotājam līdz 2008.gada 1.septembrim vai nu jāveic zemes kadastrālā uzmērīšana (t.i., jābūt iesniegtam zemes robežu plānam reģistrācijai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā) vai jāveic priekšapmaksa par izpērkamo zemi (t.i., jābūt bankā veiktam sertifikātu pārvedumam).


VZD aicina zemes izpircējus neatlikt zemes izpirkšanas procedūras veikšanu uz pēdējo brīdi, lai neriskētu pazaudēt tiesības izpirkt zemi par sertifikātiem un kadastrālo vērtību.


Tiem zemes izpircējiem, kuru izpērkamā zeme ir uzmērīšanas procesā, VZD iesaka rūpīgi sekot mērniecības darbu savlaicīgai pabeigšanai, pirms 1.septembra sazināties ar mērniecības darbu veicēju un pārliecināties, ka kadastrālās uzmērīšanas lieta termiņā tiek iesniegta reģistrācijai VZD.
Lai izslēgtu iespēju, ka zemes izpircējs zaudē tiesības zemi izpirkt nepilnīgi veiktu mērniecības darbu dēļ, Valsts zemes dienests kadastrālās uzmērīšanas lietu uzskatīs par iesniegtu termiņā arī gadījumā, ja tā pēc 1.septembra būs jāatdod kadastrālās uzmērīšanas veicējam datu precizēšanai.


Tomēr, ja zemes izpircējam ir bažas, ka līdz noteiktajam termiņam mērnieks zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus nebūs pabeidzis, lai nezaudētu tiesības zemi izpirkt par kadastrālo vērtību, VZD aicina zemes izpircēju izmantot otru normatīvajos aktos paredzēto izpirkšanas iespēju – veikt priekšapmaksu.


Tāpat VZD aicina izmantot iespēju veikt priekšapmaksu tos zemes izpircējus, kas zemes kadastrālo uzmērīšanu vēl nav pasūtījuši, tā kā šobrīd ir atlicis pārāk maz laika, lai uzmērīšanu būtu iespējams pabeigt līdz likumā noteiktajam termiņam – 1.septembrim. Mērniecības darbu veikšana var aizņemt aptuveni pusgadu, turklāt zemes izpircējam jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos mērniecības procesā var rasties neparedzētas problēmas, piemēram, strīdi ar pierobežniekiem, kā rezultātā process var ievērojami ieilgt.


Zemes izpirkšana ar priekšapmaksu nozīmē, ka zemes izpircējs pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas samaksā pilnu spēkā esošo zemes kadastrālo vērtību privatizācijas sertifikātos (izņemot mežaudzes vērtību, kas būs jāsamaksā pēc zemes uzmērīšanas un meža inventarizācijas). Veicot priekšapmaksu, par zemi var norēķināties tikai privatizācijas sertifikātos un nav iespējas pretendēt uz samaksas par izpērkamo zemi samazinājumu.


Izvēloties zemes izpirkšanu ar priekšapmaksu, zemes izpircējam jāņem vērā, ka arī tās veikšana prasa, minimums, divas dienas. Lai veiktu priekšapmaksu, zemes izpircējam VZD reģionālās nodaļas biroja klientu apkalpošanas centrā jāsaņem kadastra izziņa “Par izpērkamās zemes platību un zemes izpirkšanai nepieciešamo privatizācijas sertifikātu skaitu”, kurā tiek norādīta sertifikātu pārveduma veikšanai bankā nepieciešamā informācija. Kadastra izziņu parastā kārtībā VZD sagatavo piecu darbdienu laikā, un par šo pakalpojumu jāmaksā valsts nodeva – pieci lati. Valsts nodeva par paātrinātā kārtībā sagatavotu kadastra izziņu ir 25 lati, ja tā tiek sagatavota divu darbdienu laikā, un 50 lati, – ja vienas darbdienas laikā.


Priekšapmaksa atkarībā no tā, kur atvērts privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas konts, jāsamaksā Latvijas Hipotēku un zemes bankas vai Latvijas Krājbankas filiālē, līdzi ņemot Valsts zemes dienesta izsniegto izziņu.


Izpērkot zemi ar priekšapmaksu, zemes kadastrālās uzmērīšanas termiņš ir 2009.gada 31.augusts. Zemes kadastrālā uzmērīšana jāpasūta mērniecības darbu veikšanai licencētai juridiskajai personai vai Latvijas Mērnieku biedrības sertificētai fiziskajai personai.


Ja līdz 2008.gada 1.septembrim par izpērkamo zemes vienību nav iesniegts zemes robežu plāns un nav veikta arī priekšapmaksa, iespēja izpirkt pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi par sertifikātiem un kadastrālo vērtību tiek zaudēta. Šajā gadījumā bijušajam zemes pastāvīgajam lietotājam ir tiesības lietošanā piešķirto zemi turpmāk nomāt no pašvaldības, maksājot par tās lietošanu ne tikai nekustamā īpašuma nodokli, bet arī nomas maksu 0,5% apmērā no kadastrālās vērtības.


Ja bijušais zemes lietotājs līdz 2008.gada 1.septembrim VZD neiesniedz ne zemes robežu plānu, ne apliecinājumu par veikto priekšapmaksu, un līdz 2009.gada 1.septembrim nenoslēdz zemes nomas līgumu ar pašvaldību, viņam vairs nebūs tiesību ne izpirkt, ne izmantot šo zemi.
Šī zeme tiks ieskaitīta zemes reformas pabeigšanai paredzētajās zemēs un to izmantos īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem.


Zemes kadastrālā uzmērīšana un priekšapmaksa nav jāveic tiem zemes izpircējiem, kuru izpērkamā zeme jau ir uzmērīta. Šiem zemes izpircējiem Valsts zemes dienests iesaka līdz 2008.gada 31.augustam pārliecināties, ka zemes robežu plāns ir reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā. Tā reģistrāciju apliecina attiecīgs zīmogs uz zemes robežu plāna.


Turklāt zemes izpircējs par zemes robežu plāna reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā var pārliecināties arī pārskatā par Lauku zemes izpirkšanas reģistrā (LZIR) iekļautajām zemes vienībām, kas tiek publicēts Valsts zemes dienesta interneta mājaslapā www.vzd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes”.


Zemes izpircējiem, kuru izpērkamā zeme jau ir uzmērīta, nākamais solis zemes izpirkšanas procedūrā ir lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieprasīšana VZD reģionālās nodaļas biroja klientu apkalpošanas centrā, kas jāizdara līdz 2009.gada 31.augustam.


Ar šo lēmumu zemes lietotājam tiek dotas tiesības iegūt zemi īpašumā, kā arī lēmumā tiek norādīts samaksas par izpērkamo zemi apmērs atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai un mežaudzes vērtībai. Zemes izpirkšanas procedūras noslēdzošais solis ir līguma par zemes izpirkšanu noslēgšana ar Latvijas Hipotēku un zemes banku.


Neskaidrību gadījumos par lauku zemes izpirkšanu Valsts zemes dienests aicina sazināties ar attiecīgās VZD reģionālās nodaļas, VZD centrālā aparāta Klientu apkalpošanas un datu izplatīšanas departamenta vai Zemes reformas procesu daļas speciālistiem. Turklāt visos Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu klientu apkalpošanas centros, kā arī VZD interneta mājaslapā sadaļā “Aktualitātes” pieejamas informatīvās lapas par veicamajiem soļiem pastāvīgajā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanai.


Lauku zemes izpirkšanas pieprasījumus varēja iesniegt no 2005.gada 1.septembra līdz 2006.gada 31.augustam un no 2007.gada 1.augusta līdz 30.novembrim. Pieteikšanās lauku zemes izpirkšanai attiecās uz lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem – fiziskām un juridiskām personām, kurām zemes reformas laikā zemi pastāvīgā lietošanā ar attiecīgu lēmumu piešķīrusi pašvaldība vai zemes komisija un kas vēlējās pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi iegūt īpašumā. Pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi bija iespējams izpirkt jau no 1993.gada.


Pavisam Valsts zemes dienestā izpirkšanai normatīvajos aktos noteiktajos termiņos tika pieprasītas vai, pamatojoties uz zemes robežu plānu Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, iekļautas 105 435 zemes vienības 414 800 ha platībā.


Valsts zemes dienesta apkopotie dati liecina, ka līdz 2008.gada 11.jūnijam zemes kadastrālā uzmērīšana bija veikta 57 018 zemes vienībām jeb 54% no visām LZIR iekļautajām zemes vienībām 261 600 ha platībā, no tām zemes izpirkšanas procedūra pabeigta, t.i., pastāvīgajā lietošanā piešķirtā zeme izpirkta un ierakstīta zemesgrāmatā 27 339, kas ir 26% no LZIR iekļautajām zemes vienībām. Par 1801 zemes vienību veikta priekšapmaksa.


Valsts zemes dienesta informācija

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.